Saistošo noteikumu projekti

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Augšdaugavas novada izglītības iestādēs
Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi 2021.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos nr.4 “Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”
1.pielikums
2.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai un saistošo noteikumu izdošanu
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Funkcionālais zonējums
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā
Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā
Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā
“Par neapbūvēta zemesgabala, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām un, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksas apmēru”
Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Paskaidrojuma raksts
Par Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanu
Paskaidrojuma raksts
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā
Par atbalstu mazaizsargātajām personām
Par sociālajiem pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā
Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā
Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā
Grozījums Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā”
Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Augšdaugavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Augšdaugavas novada bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Daugavpils pilsētas maršrutos
Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novadā
Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībā
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

Par papildu nosacījumiem kuģošanas līdzekļu satiksmei – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
Paskaidrojuma raksts