Saistošie noteikumi

SARAKSTS

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
– Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums
– Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
– Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
– Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
– Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība
-Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
– Par Naujenes pagasta padomes 2005.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr. 7 „Naujenes pagasta pašvaldības nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Daugavpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detaļplānojumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
– Par braukšanas maksas atvieglojumiem Daugavpils novada bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Daugavpils pilsētas maršrutos
– Par izglītojamo uzņemšanas kārtību Daugavpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs
– Par interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas kārtību
– Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
– Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils novada teritorijā
– Reklāmas-afišu stendu saraksts
– Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
– Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām
– Par bijušo Daugavpils rajona vietējo pašvaldību saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par bijušo Daugavpils rajona vietējo pašvaldību saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā
– Par Daugavpils novada simboliku
– Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas komunālie pakalpojumi
– Atbalsts mazaizsargātajām personām
– Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās ūdenstilpnēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
– Par atsevišķu Daugavpils novada domes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas norādes izvietošanas kārtību Daugavpils novadā
– Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamās mājās
– Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
– Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Daugavpils novadā
– Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā
– Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakalpojumi
– Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Daugavpils novada pašvaldībā
– Par Daugavpils novada domes 2013.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.7 „Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par Daugavpils novada domes 2012.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.13 „Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā” atcelšanu
– Par sabiedrisko kārtību Daugavpils novadā
– Par nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksāšanas kārtību
– Par Daugavpils novada domes 2012.gada 8.novembra saistošo noteikumu Nr. 24 „Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
– Par Daugavpils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošo noteikumu  Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei piemērošanu Daugavpils novada pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Daugavpils novadā
– Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā
– Par sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldībā
– Nolikums par licencēto makšķerēšanu Briģenes ezerā
-4.pielikums
– Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
– Par ielu tirdzniecību Daugavpils novadā
-1.pielikums
-2.pielikums
-3.pielikums
-4.pielikums
-5.pielikums
– LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS SVENTES EZERĀ
– Nolikums par licencēto makšķerēšanu Meduma ezerā
-Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā
-Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Daugavpils novada pašvaldībā
-Par Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējumu Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšanai
-Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa/ 1.pielikums / 2.pielikums
-Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas apmēru
– Daugavpils novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
– Nolikums licencētai makšķerēšanai Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upes posmā Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
– Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā
– Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā
– Daugavpils novada Smiļģinu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums
-Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību
-Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Daugavpils novada pašvaldībā
Par Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas komunālie pakalpojumi Ambeļu pagastā
– Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā
– Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas pakalpojumi Dubnas pagastā
– Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Daugavpils novadā
– Nolikums par licencēto makšķerēšanu Sventes ezerā