Iedzīvotāji jautā – pašvaldība atbild

Pašvaldība

MUMS IR SVARĪGS KATRS VIEDOKLIS!

Cienījamie novada iedzīvotāji! 

Savu jautājumu vai ierosinājumu varat sūtīt arī elektroniski uz e-pastu vestis@augsdaugavasnovads.lv, vai arī sūtīt pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Jautājums pašvaldībai”.

Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas pašvaldības mājas lapā augsdaugavasnovads.lv un ikmēneša informatīvajā izdevumā “Augšdaugavas Novada Vēstis”.

Mums ir svarīgs katrs viedoklis! 

Jautājums (05.07.2024.)

Vai jūsu novadā ir iespēja dzīvot ģimenei ar iespēju nomāt vai nomāt ar izpirkuma tiesībām īpašumu (māju)? Vēlamies pārcelties tālāk no pilsētas.

Atbild Ilze Ondzule, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Īpašuma nodaļas vadītāja:

Pašvaldība var izīrēt dzīvojamās telpas personām, kuras ir reģistrētas dzīvokļa jautājumu palīdzības reģistros.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 27.07.2023. saistošie noteikumi Nr.80 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā. Saite uz noteikumiem https://likumi.lv/ta/id/345085-par-augsdaugavas-novada-pasvaldibas-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar Īpašuma nodaļas vecāko speciālisti mājokļu jautājumos Viktoriju Kesarevu tālr. 65422281.


Jautājums (27.05.2024.)

Kas ir vajadzīgs, lai varētu pieteikt pašvaldības atbalsta finansējumu pieslēguma pie centrālā ūdensvada ierīkošanai? Cik liels ir šis atbalsts?

Atbild pašvaldības tehniskais direktors V.Ļaksa:

Pašlaik šāds Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts. Tiek veidota darba grupa, lai izstrādātu saistošos noteikumus šī jautājuma risināšanai, noteiktu procedūras un finansējuma apmērus.

Jautājums (6.02.2024.)

Kāda Augšdaugavas novadā ir situācija ar pašvaldības mājokļiem? Cik fiziski ir pieejami mājokļi, kurās apkaimēs vairāk, kurās mazāk? Vai tiek celtas vai plānotas mājokļu ēkas, kādas ir iespējas izīrēt dzīvokli?

Atbild Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule:

Uz doto brīdi ir brīvi, neizīrēti 358 Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esoši dzīvokļi. No tiem 171 dzīvoklis ir dzīvošanai derīgs, bet 187 dzīvokļi ir dzīvošanai nederīgi.

Visvairāk brīvo dzīvošanai derīgo dzīvokļu atrodas Šēderes pagasta Pašulienes ciemā – 87 dzīvokļi, pa 15 dzīvokļiem atrodas - Dvietes pagastā un Šēderes pagasta Šēderes ciemā. Minētajos ciemos pašvaldības dzīvokļi nav pieprasīti.  

Savukārt vispieprasītākie dzīvokļi ir Kraujas, Vecstropu un Lociku ciemos Naujenes pagastā, kā arī Kalkūnes ciemā Kalkūnes pagastā, taču šobrīd brīvu dzīvošanai derīgu dzīvokļu šeit nav.

Ņemot vērā lielo dzīvošanai nederīgo dzīvokļu skaitu, pašvaldība neplāno celt mājokļu ēkas, bet gan atjaunot esošos dzīvokļus budžeta ietvaros vai piesaistot ES finansējumu.

Jautājums

Labdien! Sūdzība par ceļa stāvokli Salienas pagasts, Ritāni. Ceļa stāvoklis šausmīgs. Bedrēs lietus laikā tikai peļķes. Salienas pagasta pārvalde nereaģē uz iedzīvotāju mutiskām sūdzībām, vienīgā atbilde, ka nav tehnikas. Lūdzu pārbaudīt un atrisināt šo situāciju. Liels paldies!

Atbild Augšdaugavas novada tehniskais direktors Valērijs Ļaksa (t. 29159495):

Reaģējot uz Jūsu vēstuli noskaidrojām sekojošo, ka Salienas pagastā pēdējā pusgada laikā nav saņemta informācija par ceļa slikto stāvokli. Pagasta pārvalde operatīvi reaģē uz saņemto informāciju par ceļa greiderēšanas nepieciešamību. Tehnika nepieciešamajiem darbiem ir labā stāvoklī un var izbraukt veikt darbus.

Lūgums iespējami īsākā laikā sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju (Svetlana Kursīte) un pieteikt ceļa greiderēšanu. Es domāju, ka tuvākajā laikā ceļa segums tiks uzlabots.


Jautājums:

Labdien! Sakiet lūdzu, ko Augšdaugavas novada pašvaldība piedāvā sava novada bērniem, kā jēgpilni un lietderīgi izmantot brīvlaiku un ārpus skolas laiku (kultūras, interešu izglītības un citās jomās)? Jautā Vecstropu ciema iedzīvotāja.

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka skaidro:

Par iespējām brīvā laika lietderīgai pavadīšanai ārpus skolas laika skolas vecuma bērniem un jauniešiem Naujenes pagastā:

*) Naujenes Kultūras centrs: folkloras kopa "Rūžeņa"; lietišķās mākslas (keramikas) interešu pulciņš; bērnu vokālais ansamblis "Odziņas".

Precīzākai informācijai sazināties pa tālr. 65474268 ar Naujenes KC vadītāju Olgu Kuzminu

*) Naujenes jauniešu attīstības centrs: sazināties var ar jaunatnes lietu speciālistiem Olgu Pankovu (26293212) un Aigu Soldatjonoku (65476849)

*) Naujenes bibliotēka: rīko norises arī skolas vecuma bērniem. Viena no filiālēm Naujenes bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta Vecstropos, tālr. 65457127, e-pasts: biblioteka.vecstropi@naujene.lv

*) Naujenes mūzikas un mākslas skola. Par iespējām var sazināties par tālr. 654 50 287 vai e-pastu: nmms@inbox.lv


Jautājums:

Kāpēc Nīcgales ciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāmaksā par kanalizāciju ziemas periodā, ja attīrīšanas iekārtas stāv šo laiku aizsalušas, kopš tās pārņēma SIA “NPS”?

SIA “NPS” skaidro:

Informējam, ka notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbojas nepārtraukti. Notekūdeņu attīrīšana iekārtās Nīcgalē notiek bioloģiskā veidā - mikroorganismi sadala un kā barību izmanto notekūdeņos esošos organiskos piesārņojumus, tādā veidā attīrot ūdeni. Bioloģiskā attīrīšanas metode balstās uz baktēriju spēju baroties ar dažādām organiskām un minerālām vielām, kas atrodas notekūdeņos. Baktēriju dzīvai darbībai bez barības vielām arī nepieciešams skābeklis, tāpēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtā papildus tiek uzstādīts arī gaisa padeves kompresors. Primārā notekūdeņu dūņu tvertne ziemā aizsals tikai augšējā slānī, savukārt tā tvertnes daļa, kur notekūdeņi nonāk no kanalizācijas tīkliem, un notiek to mehāniska attīrīšana un bioloģiska attīrīšana, neaizsalst.


Jautājums:

Kad SIA “NPS” nodrošinās tīru dzeramo ūdeni Nīcgales pagasta iedzīvotājiem? Ūdensvads nav skalots, ūdenstornis vienreiz, pa mājās apkope nav veikta. Lūdzam Augšdaugavas novada domi izsaukt veselības inspekcijas pārbaudi vai norīkot mums citu pakalpojumu sniedzēju.

SIA “NPS” skaidro:

SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" pārņēma ūdenssaimniecību Nīcgales pagastā 2019. gada 31. maijā. Līdz šīm brīdim jau ir ieguldīti ievērojami līdzekļi ūdenssaimniecības tīklu un iekārtu atjaunošanai. 2021. gada rudenī ūdenstornis Nīcgalē, kurš bija pārņemts bēdīgā stāvoklī, tika izjaukts, pilnībā iztīrīts un dezinficēts.

2022. gada pavasarī tika modernizētas atdzelžošanas stacijas iekārtas, savukārt šī gada aprīlī notika ievērojami ūdensvada dezinfekcijas darbi. Maijā ņemto ūdens paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultāti būs pieejami tuvākajā laikā, pēc kā varēs spriest par veikto darbu efektivitāti.


Jautājums:

Randenē Dārza ielai nav trotuāra, tāpēc jāpārvietojas kājām pa braucamo ceļu, asfalts ir sliktā kvalitātē. Iepriekš šai ielai un daļai Strādnieku ielas bija ceļa zīme par masas ierobežojumiem. Tagad vairs tādas zīmes nav. Pa ielām bieži brauc fūres un degvielas pārvadāšanas automašīnas, kas ir bīstami gājējiem un velosipēdiem. Uz ceļa manāmi uzkrituši sauso koku zari. Lūgums uzlikt masas ierobežojumu.

Skaidro Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs Osvalds Kursītis:

Randenes ciema Dārza ielas seguma atjaunošana ir iekļauta pašvaldības investīciju plānā, ieskaitot gājēju celiņa izbūvi un ielas apgaismojuma ierīkošanu. Diemžēl jau šogad budžeta iespējas darbus veikt neļauj. Ielā ir noteikts izmantojamā autotransporta masas ierobežojums – 7,5 tonnas, ko apliecina atbilstoša ceļazīme pie ielas pieslēguma valsts autoceļam A13. Tiek risināts jautājums par atbilstošas ceļazīmes atjaunošanu pie Strādnieku ielas pieslēguma Daugavpils pilsētas Biķernieku ielai. Dārza ielai piekritīgajā zemes nodalījuma joslā un tai tieši piegulošajā teritorijā sausu koku nav.


Jautājums:

Vai ir ir plānota tilta pār Tartaciņas upi rekonstrukcija?

Skaidro Salienas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Ivars Sarmulis:

Tilts pār Tartaciņas upi slēgts satiksmei 2016. gadā tādēļ, ka visas tilta konstrukcijas ir novecojušas un smagsvara kustība pa to ir bīstama. 

2011. gadā ir veikta tiltu inspekcija, ko veicis sertificēts specialists Jānis Rozīte. Analizējot sniegtos piedāvājumus, tika konstatēts, ka tāmes ar nelielajām izmaksām neļaus veikt  tilta kvalitatīvus rekonstrukcijas darbus, tāpēc  rekonstrukcijas darbi tika atlikti, ar mērķi meklēt  atbilstošu finansējumu,

Tilta pār Tartaciņas upi rekonstrukcijas darbi ir iekļauti Augšdaugavas novada konsolidētajā investīciju plānā, bet tuvākajā laikā rekonstrukcijas darbi nav ieplānoti.

Jāpiebilst, ka apkārt tiltiņam ir organizēts apbraucamais ceļš.


Jautājums:

Kādēļ Eglaines un Šēderes pagastiem no 2009. gada ir viens pārvaldnieks?

Skaidro pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika:

Šāda prakse tika īstenota Administratīvi teritoriālās reformas iespaidā, kad pārdalīja funkcijas starp centrālo administrāciju un pagastu pārvaldēm. Likumā nav noteikts, ka katram pagastam jābūt atsevišķam vadītajam. Līdzīga prakse tiek pielietota arī citos novados, piemēram Rēzeknes un Krāslavas novados, un ir sevi attaisnojusi. Aicinām iedzīvotājus izteikt konkrētus priekšlikumus pašvaldības darba uzlabošanā.

Jau četrus gadus Vaboles pagastā nav ģimenes ārsta. Pagasts nedod transportu iedzīvotāju vešanai pie ģimenes ārsta Kalupē, sabiedriskais transports kursē reti.

Pašvaldībai piederošās telpas Parka ielā 2-2 tika iznomātas ģimenes ārstei Inesei Kudeiko otrās prakses vietas vajadzībām (pamatprakses vieta Kalupē, Lielā iela 43). Telpas bija pielāgotas feldšerpunkta vajadzībām un nodrošinātas ar aprīkojumu. Sakarā ar medmāsas ilgstošo slimību otrā prakses vietu izslēgta no Ārstniecības iestāžu reģistra un izbeigts telpu nomas līgums ar ārsti, kura atteicās atjaunot prakses vietu Vabolē. Nav izdevies piesaistīt arī citu ģimenes ārstu.

Pēc ģimenes ārstes Ineses Kudeiko  pieprasījuma Vaboles pagasta pārvalde akūtos gadījumos nodrošina transportu medmāsai, lai dotos pie pagasta vientuļajiem cilvēkiem. Ja būs iedzīvotāju pieprasījums,  2 reizes mēnesī konkrētās dienās Vaboles pagasta pārvalde varētu veikt veco un vientuļo cilvēku nogādāšanu pie ģimenes ārsta, tiem  iepriekš piesakoties pagasta pārvaldē.

Vai pagasts sniedz asenizācijas pakalpojumus iedzīvotājiem?

Diemžēl kanalizācijas muca PM-1,8 ir tehniski nolietojusies. Pašlaik izsūknēšanas pakalpojumus Vaboles pagasta iedzīvotājiem pēc pieprasījuma nodrošina Līksnas pagasta pārvalde.

Pagasta teritorijā ir trīs kapi – Mukānu, Motivānu, Kokinišku, pie kuriem nav kapličas. Nelaiķi līdz apbedīšanai nav, kur likt. 

Jāsaprot, ka kapliča nav vieta nomirušas personas uzglabāšanai, bet īslaicīgai ievietošanai pirms bēru ceremonijas. Šādam mērķim tomēr būs jāizmanto morga pakalpojumi. Savukārt bēru ceremonijas norisei ir iespējams izmantot kapliču pie Baltaču kapsētas Kalupes pagastā, ko Vaboles pagasta iedzīvotāji arī mēdz darīt.

Likvidēja pasta nodaļu, pastniekam nav ierādītas telpas, sēž mašīnā pie pagasta ēkas. Tuvāka pasta nodaļa ir Kalupē.

2016. gadā pēc VAS “Latvijas Pasts” iniciatīvas tika likvidēta Vaboles pasta nodaļa, šo funkciju nododot pasta nodaļas “Kalupe” pastniekam. Līdz 2020. gadam “Latvijas Pasts” saskaņā ar līgumu stundu dienā izmantoja telpas daļu Vaboles kultūras nama foajē, bet šo līgumu vienpusēji izbeidza. Šāda līguma laušana attiecās uz vēl 11 pakalpojumu sniegšanas vietām novada teritorijā. VAS “Latvijas Pasts” vēstulē teikts, ka turpmāk pasta pakalpojumus klientiem to norādītajās adresēs sniegs teritoriju apkalpojošais pastnieks, izmantojot transportlīdzekli. Nelabvēlīgos laika apstākļos neliedzam izmantot pagasta telpas klientu apkalpošanai, taču pastnieki paši izvēlas to nedarīt.

Problēmas ar novada pašvaldības informatīvā izdevuma saņemšanu

Pašvaldības bezmaksas izdevums “Augšdaugavas Novada Vēstis ” ir pieejams pagasta pārvaldē, bibliotēkā un tiek piegādāts iedzīvotājiem viņu pastkastītēs. Daži iedzīvotāji, kuri vērsušies pagasta pārvaldē ar ziņu, ka nav saņēmuši izdevumu, pēc piegādes vietas precizēšanas to turpmāk saņem bez problēmām.

Kaste iedzīvotāju jautājumiem, ierosinājumiem, priekšlikumiem un komentāriem par Augšdaugavas novada pašvaldības darbību bija izvietota iedzīvotājiem ērti pieejamā vietā pagasta pārvaldes priekšnamā, taču neviens neizmantoja šo iespēju un savus jautājumus tur neievietoja.

Darbojas Augšdaugavas novada zemnieku vakara tirdziņš