Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā

Projekta apraksts

Finansējuma saņēmējs Augšdaugavas novada pašvaldība
Nacionālais projekta partneris Biedrība “Višķu attīstībai”
Donorvalsts/internacionālais projekta partneris Henric Johansson Konsult
Līguma Nr. un datums 15.07.2021.
Projekta nosaukums Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā
Līguma slēgšanas datums 15.07.2021
Projekta sākums 01.08.2021
Projekta beigas 30.04.2024
Grantu finansējums 1 429 861.00€
Saņēmēja līdzfinansējums 252 328.00€
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus un revitalizējot piesārņojuma areālu.

Projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija* Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” mērķis ir vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava”, Augšdaugavas novadā ar kadastra Nr.44980050048 un zemes vienības apzīmējumu 44980050708, ar kopēja platību 3,94 ha, sanācija, lai panāktu augsnes un grunts kvalitātes uzlabošanu un novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi.
Ar projektā izvirzīto mērķi tiek risinātas šādas problēmas: vēsturiski piesārņotas vietas attīrīšana – paredzēts likvidēt piesārņojuma avotus (atbrīvot/attīrīt tvertnes un dīķi, kas izveidojies vēsturisku naftas produktu noplūžu rezultātā, pazemes un virszemes infrastruktūru un grunti no naftas produktiem), veicot sanācijas darbus un revitalizējot piesārņojuma areālu, kā arī demontēt tvertnes un infrastruktūras iekārtas. Projekta mērķu sasniegšanā ir iesaistīti projekta partneri: 1) Latvijas biedrība “Višķu attīstībai”, kas nodrošinās sabiedrības informētību par vēsturiskā piesārņojuma ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī iespējamiem klimata pārmaiņu riskiem, kas var pastiprināt šo ietekmi; 2) Norvēģijas partneris Henric Johansson Konsult nodrošinās starptautisku pieredzes apmaiņu starp iesniedzēju, iesaistītajām sadarbības organizācijām un uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm Norvēģijā.
Plānotās aktivitātes:
- Sanācijas pakalpojums un infrastruktūras demontāžas būvdarbi;
- Ar sanācijas pakalpojumu un infrastruktūras demontāžas būvdarbu īstenošanu saistītie pakalpojumi (AU, BU);
- Monitoringa tīkla izveide;
- Pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumi;
- Sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa
- Komunikācija un publicitāte.

Projekta realizācijas ieguvēji būs 19 639 bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji, kas gūs labums no vides piesārņojuma samazinājuma un saņems informāciju par šāda piesārņojuma iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un iespējamu ietekmes pastiprināšanos klimata pārmaiņu faktoru rezultātā.
Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, t. sk. programmas finansējums 1 429 861,00 EUR, saņēmēja līdzfinansējums 252 328,00 EUR.

*Sanācija - piesārņotas vietas attīrīšana un atveseļošana vismaz līdz tādai pakāpei, ka turpmāk cilvēku veselība vai vide netiek apdraudēta un attiecīgo teritoriju iespējams izmantot noteiktai saimnieciskai darbībai

Strādājam kopā zaļai Eiropai
eeagrants.org

Projekta aktivitātes:

AKTUĀLI

17.08.2021

Uzsākts vēsturiskā piesārņojuma sanācijas projekts

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

07.12.2021

Skolēnus aicina radoši izpausties par klimata pārmaiņām

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

08.02.2022

Bērni savos darbos radoši ataino klimata pārmaiņu tēmu

Lasīt vairāk

Pagastu un pilsētu ziņas

05.05.2022

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Hamāru

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

31.05.2022

Bērni radoši iepazina klimata pārmaiņu tēmu

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

15.06.2022

Atstāt tīrāku vidi nākamajām paaudzēm!

Lasīt vairāk

Pagastu un pilsētu ziņas

15.06.2022

Klimata pārmaiņas jauniešu acīm

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

22.09.2022

Preses konference 28.09.2022.

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

22.08.2022

Norvēģijas delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte Augšdaugavas novadā

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

29.09.2022

Tiks uzsākta mazuta glabātavas sanācija Višķos

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

03.01.2023

Bērnu zīmējumi iekļauti novada kalendārā 2023. gadam

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

13.03.2023

Vides izglītības konkursam ir pieteikušas 12 komandas

Lasīt vairāk

Izglītība

23.03.2023

Bērni piedalījās Vides izglītības konkursā

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

20.04.2023

Višķos notiks klimata pārmaiņu pikniks

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

25.05.2023

Višķos notika klimata pārmaiņu pikniks

Lasīt vairāk

Pašvaldība

07.06.2023

Veicot sanācijas darbus, tika demontēta tvertne

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

31.10.2023

Norisinājies seminārs par piesārņoto vietu pārvaldību un sanāciju

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

21.03.2024

Pieejami pētījumi par mazuta kaitējumu

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

21.03.2024

Mācāmies dzīvot zaļi

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

27.03.2024

Vides izglītības konkurss

Lasīt vairāk

AKTUĀLI

24.04.2024

Noslēdzies viens no vērienīgākajiem Augšdaugavas novada pašvaldības realizētajiem projektiem

Lasīt vairāk

Donorstate/international project partner: Henric Johansson Konsult

Contract No. and Date: 15.07.2021 No. NFI/AK/01/3

Project title: Clean – up of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish

Start of project eligibilit: 01.08.2021

Project end: 30.04.2024

Total eligible costs: 1 682 189.00€

Grant financing: 1 215 381.68€

National co-financing: 214 479.12€

Project promoter co-financing: 252 328.38€

Project goal/description: The project aims to improve soil quality and prevent further risks to human health and the environment.

The aim of the project “Clean – up of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish” is to remediate the historically polluted site “Višķi professional secondary school heavy fuel oil repository” in Augšdaugavas municipality, with land designation no.44980050048 and land unit designation 44980050708, with a total area of ​​3,94 ha, in order to improve soil quality and prevent further risks to human health and the environment.

The project partners are involved in achieving these objectives: 1) Latvian Association “Višķu attīstībai”, will ensure public awareness on the impact of historical pollution on the environment and human health, as well as risks of climate change increasing this impact; 2) The Norwegian partner “Henric Johansson Konsult” will ensure an international exchange of experience between the applicant, the participating co-operation organizations, companies and municipal authorities in Norway.

The main beneficiaries of the project will be the 19,639 residents of former Daugavpils municipality, who will benefit from the reduction of environmental pollution and will be educated about the possible impact of such pollution on the environment and human health and possible increase of the impact resulting from climate change factors.

Working Together for a Green Europe

eeagrants.org

FAMILIES projekta AKTUALITĀTES 2021