Pieredzes apmaiņas brauciens uz Hamāru

Pagastu un pilsētu ziņas

No 25. līdz 28. aprīlim Augšdaugavas novada pašvaldības un biedrības “Višķu attīstībai” pārstāvji bija pieredzes apmaiņas braucienā Hamārā (Norvēģija) Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/AK/01 "Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā" ietvaros.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija labās prakses pārņemšana no Norvēģijas organizācijām starpinstitucionālās sadarbības un sabiedrības izglītošanas jomā par vides jautājumiem un vēsturiski piesārņotu teritoriju atgriešanu apritē. Brauciena laikā tika apmeklētas iestādes un organizācijas, kas īsteno aktivitātes sabiedrības informēšanā par vidi un ilgtermiņa resursu izmantošanu, labiekārtošanu. Atkritumu šķirošanas, otrreizējas lietu izmantošanas pieeju demonstrēja uzņēmumā “Sirkula”. Taja izveidoti veikali, kuros var iegādāties lietas, kam piešķirta “otra dzīve”. Tika apmeklēta atkritumu dedzināšanas rūpnīca “Eidsiva”, uzņēmums “Hia” Ottestadā, gūstot priekšstatu par gāzes ražošanu, augsnes uzlabošanas pasākumiem, Mjösa ezera attīrīšanu un ūdens kvalitātes uzlabošanu. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja piedalīties Vides dienā Hamārā, kas tika organizēta pilsētas centrālajā laukumā un kurā piedalījās izglītojamie no apkārtnes skolām, izpildot dažādus uzdevumus. Vizītes laikā tika apmeklēta Dabas skola, kurā tika prezentēti skolas darbības virzieni, metodes, īstenotās aktivitātes sabiedrības izglītošanā par dabas aizsardzības un klimata pārmaiņu jautājumiem.

Trīs dienu garumā, iesaistoties projekta dalībniekiem un speciālistiem, notika diskusijas par vidi un sabiedrības iesaisti, sadarbību un komunikāciju starp kopienām un starp lēmumu pieņēmējiem, nākotnes darbībām, projekta soļiem un sadarbības aktivitātēm, radot idejas ilgtermiņa sadarbībai.

Pieredzes apmaiņas brauciens ir vērtīgs ieguldījums pieredzes un labās prakses apmaiņā, savstarpējo un starptautisko attiecību veidošanā, norvēģu puses partneris “Henric Johansson Konsult” Latvijā viesosies augustā.

Projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” mērķis ir Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus un revitalizējot piesārņojuma areālu.

Projekta ilgums:  01.08.2021 - 30.04.2024

Projekta realizācijas ieguvēji būs 19 639 bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji, kas gūs labumu no vides piesārņojuma samazinājuma un saņems informāciju par šāda piesārņojuma iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un iespējamu ietekmes pastiprināšanos klimata pārmaiņu faktoru rezultātā.

Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, t. sk. programmas finansējums 1 429 861,00 EUR, saņēmēja līdzfinansējums 252 328,00 EUR.

eeagrants.org

*****

On April 25- 28 the representatives of Augšdaugava Municipality and the association "Višķu attīstībai" took part in the experience exchange in Hamar (Norway) within the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 programme "Climate Change Mitigation, Adaptation and Environment", project No. NFI/AK/01 “Rehabilitation of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, Augšdaugava Municipality”.

The purpose of the experience exchange trip was to adopt good practices from Norwegian organizations in the field of inter-institutional cooperation and public education on environmental issues and the return to circulation of historically polluted areas. The representatives visited institutions and organizations that implement activities in informing the society about the environmental issues and long-term resource use. The approach of waste sorting and their reuse was demonstrated in the company "Sirkula". There are shops where customers can buy things that have been given a “second life”.

The representatives visited the Eidsiva waste incineration, Hia company in Ottestad, getting an idea of ​​gas production, soil improvement measures, cleaning of Lake Mjösa and improvement of water quality.

The participants of the exchange trip had the opportunity to participate in the Environmental Day in Hamar, which was organized in the central square of the city. The participants of the events were pupils from local schools. They performed various tasks.

The representatives of the exchange trip visited Nature School as well, where the directions of the school's activities, methods, implemented activities in education on nature protection and climate change issues were presented.

Project participants and specialists discussed actively about the environment and public involvement, cooperation and communication between communities and between decision makers, future activities and cooperation, generating ideas for long-term cooperation.

The experience exchange trip is a great investment in the experience exchange on good practice, building mutual and international relations. The Norwegian partner "Henric Johansson Konsult" will visit Latvia in August, 2022.

The aim of the project “Clean – up of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish” is to remediate the historically polluted site “Višķi professional secondary school heavy fuel oil repository”, eliminating sources of pollution and revitalizing the area of ​​pollution.
Duration of the project:  01.08.2021 - 30.04.2024.

The main beneficiaries of the project will be the 19,639 residents of former Daugavpils municipality, who will benefit from the reduction of environmental pollution and will be educated about the possible impact of such pollution on the environment and human health and possible increase of the impact resulting from climate change factors.

Total eligible costs: 1 682 189,00 EUR= grant financing: 1 429 861,00 EUR + project promoter co-financing: 252 328,00 EUR.

Working Together for a Green Europe
eeagrants.org

Baltā galdauta svētki Medumos