Organizatoriskā struktūra

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 76 nosaka pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizācijas jautājumus.

Augšdaugavas novada pašvaldība ir atvasināta publiska persona, kura patstāvīgi nodrošina tai tiesību aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs un ir atbildīga par to.

Pašvaldības administratīvais centrs ir Daugavpils valstspilsēta. Augšdaugavas novada pašvaldības domes faktiskā adrese ir Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401.

Iedzīvotāju ievēlēta Augšdaugavas novada pašvaldības dome ir Pašvaldības – lēmējinstitūcija, kura pauž Pašvaldības tiesisko gribu.

Pašvaldības administrācija ir pastarpinātā pārvalde, kuru dome izveido Pašvaldībai noteikto funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.