VPVKAC

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi.

VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus.


Atkarībā no pašvaldības un attiecīgās iestādes noslēgtā sadarbības līguma klientiem pieejami:

 • klātienes pakalpojumi (iesniegumu pieņemšana),
 • pilnvarotie e-pakalpojumi („e-asistents”),
 • konsultācijas un palīdzība e-pakalpojumu pieteikšanā,
 • pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”

Augšdaugavas novada  vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) ir pieejams pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”, ar kura palīdzību tiek nodrošināta attālināta saziņa ar:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu padziļinātai konsultācijai par četriem pakalpojumiem: vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju  un vecāku pabalstu;

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālistu padziļinātai konsultācijai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek pārdots vai kā citādi jaunam īpašniekam nodots personīgais nekustamais īpašums;

Valsts zemes dienesta (VZD) speciālistu padziļinātai konsultācijai fiziskai personai par visiem dienesta pakalpojumiem.

Ierodoties VPVKAC, klientam sākotnēji jādodas pie darbinieka un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Šeit var saņemt:

 1. informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību;
 2. praktisku palīdzību darbam  ar datoru, internetu, eID viedkartes lasītāju, oficiālas elektroniskās adreses (e-adrese) izveidošanā  un izmantošanā;
 3. VPVKAC telpās klientiem ir iekārtota „darba vieta”, kurā pieejams dators ar interneta pieslēgumu, printeris, skeneris, kopētājs, eID viedkaršu lasītājs, darbojas Wi-Fi tīkls.

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī varam.gov.lv/lv/vpvkac

Kas vajadzīgs, dodoties uz VPVKAC?

 • Ierodoties VPVKAC, jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • Lai saņemtu pakalpojumus elektroniskajā vidē – elektroniskie identitātes apliecināšanas rīki: internetbankas autentifikācijas rīki (lietotāja numurs, kodu kalkulators vai viedtālrunis ar aktivizētu SmartID lietotni) vai arī eID karte, eParaksta karte, mobilā lietotne eParaksts mobile.

Atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti, tāpēc iesakām iepazīties ar izvēlētā pakalpojuma aprakstu, kas atrodams, uzklikšķinot uz saites, kas iekļauta pakalpojuma nosaukumā


Pakalpojumu klāsts

Lauku atbalsta dienesta (LAD) pakalpojumi

Konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību

Darbs ar elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS)

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pakalpojumi

Valsts darba inspekcijas (VDI) pakapojumi

Konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

Iesniegums Valsts darba inspekcijai un atbildes saņemšana

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

Iesniegums Valsts darba inspekcijai un atbildes saņemšana

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem

Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Ziņojums par arodslimības gadījumu

Darba vietas higiēniskais raksturojums

Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Nacionālā veselības dienesta (NVD) pakalpojumi

Konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā un pilnvarotais e-pakalpojums („e-asistents”):

Covid-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta saņemšana

Uzņēmumu reģistra (UR) pakalpojumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumi

Klātienes pakalpojumi (iesniegumu pieņemšana), pilnvarotie e-pakalpojumi („e-asistents”) un konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

***Vecākiem:

Bērna piedzimšanas pabalsts

Bērna kopšanas pabalsts

Vecāku pabalsts

Maternitātes pabalsts

Paternitātes pabalsts

Ģimenes valsts pabalsts

***Bērna adoptētājiem:

Atlīdzība par bērna adopciju

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

Bērna adopcijas pabalsts

***Bērna aizbildņiem:

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

***Sakarā ar slimību:

Slimības pabalsts

***Sakarā ar invaliditāti un darbspēju zaudējumu:

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts

Invaliditātes pensijas piešķiršana/pārrēķināšana (ja nav jāiesniedz stāžu apliecinoši dokumenti)

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Apdrošināšanas atlīdzība

***Sakarā ar nāvi:

Apbedīšanas pabalsts

Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam (pensionāram)

Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa

Apgādnieka zaudējuma pensija

***Jautājumos par sociālās apdrošināšanas iemaksām:

Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana

Pensiju 2. līmeņa dalībnieka brīvprātīgā reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa

Pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu (klienta nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas)

***Darba attiecību izbeigšanas gadījumā:

Bezdarbnieka pabalsts (ja nav jāiesniedz stāžu apliecinoši dokumenti)

***Sakarā ar darba stāža trūkumu (ja nav tiesību saņemt valsts pensiju vai atlīdzību):

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

***Vecuma pensijas jautājumos

Vecuma pensijas piešķiršana (ja nav jāiesniedz stāžu apliecinoši dokumenti)

Vecuma pensijas pārrēķināšana sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu laikposmā pēc pensijas piešķiršanas

Speciālā valsts pensija

***Klienta personas datu, kredītiestādes konta vai dzīvesvietas maiņas gadījumā:

Personas datu vai izmaksas adreses/konta maiņa (e-pakalpojums nav pieejams)

VSAA speciālistu personalizētas konsultācijas videoformātā tiešsaistes režīmā („attālinātais ierēdnis”):

Vecāku pabalsts

Vecuma pensijas piešķiršana

Slimības pabalsts

Invaliditātes pensijas piešķiršana/pārrēķināšana

Izziņas un konsultatīvs atbalsts e-pakalpojumu lietošanā:

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

Informācija par pensiju 1. līmeņa kapitālu (no 1996. gada)

Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)

Informācija par ieturējumiem no VSAA maksājumiem (pensijas/pabalsta/atlīdzības)

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta

Informācija par dalību pensiju 2. līmenī

Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumi

Pašvaldības un tās iestāžu pakalpojumi

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana:

Iesniegumus par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem var iesniegt:

 • izmantojot oficiālo iestādes e-adresi
 • personīgi jebkurā VPVKAC un visās novada pagastu pārvaldēs;
 • pa e-pastu

*Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un noformētam atbilstoši Iesniegumu likumam un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 473. E-pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 10 MB. Saņemot elektroniski parakstītu iesniegumu, pašvaldība vienas darbdienas laikā iesniedzējam nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu;

 • pa pastu