Atkritumu apsaimniekošana

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērti pieejamu informāciju par atkritumu dalītas vākšanas iespējām visā Latvijas teritorijā, Valsts vides dienests sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir izveidojuši vienotu tīmekļvietni skiroviegli.lv

“Šķiro viegli” ļauj iedzīvotājiem ērti atrast sev tuvākās atkritumu dalītas vākšanas vietas, saņemt nepieciešamo informāciju par atkritumu veidiem, kas attiecīgajā vietā tiek pieņemti.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novadā

Augšdaugavas novads iekļaujas Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā nodrošina SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija. Uzņēmuma mājas lapa: aadso.lv.

Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav reģenerējami vai atkārtoti izmantojami, ir apglabājami sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši” Demenes pagastā. 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana kārtība Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā, teritorijas dalījums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un prasības atkritumu savākšanai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība un atbildība noteikta Augšdaugavas novada saistošajos noteikumos Nr. 31.: likumi.lv/par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu augšdaugavas novadā.

Atkritumu apsaimniekošanas Saistošie noteikumi attiecas uz ikvienu atkritumu radītāju, kas dzīvo vai strādā Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā. Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties Augšdaugavas novada kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, savākt, šķirot radītos sadzīves atkritumus, tai skaitā sadzīvē radītos bīstamos atkritumus, un nogādāt tos tikai tam paredzētā vietā. Ikvienai mājsaimniecībai un juridiskai personai ir jānoslēdz līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un jānodot tam atkritumus.