Bērni radoši iepazina klimata pārmaiņu tēmu

AKTUĀLI

30. maijā Višķu pagasta estrādē norisinājās pasākums “Klimata pārmaiņu pikniks”, kas notika projekta Nr. NFI/AK/01“Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātuve” sanācija Višķu pagasta, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Piedalīties pasākumā tika aicināti vizuālās mākslas konkursa “Klimata pārmaiņas – ko es varu darīt?” uzvarētāji, Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un mazpulcēni.

Klimata pārmaiņas ir viens no aktuāliem jautājumiem, un tās skar ikvienu. Lai gan klimata izmaiņas ir dabisks process, tomēr šobrīd esam sasnieguši punktu, kad cilvēku rīcība atstāj pārāk postošu ietekmi uz mūsu planētu. Arvien vairāk tiek runāts par to, ka ar vidi saistīto problēmu risināšanai ir nepieciešama ātra un ļoti mērķēta rīcība. Un šajā procesā būs jāiesaistās ikvienam. Tieši tādēļ jaunieši tika aicināti piedalīties dažādās vides izglītojošās vai vides izglītības darbnīcās, stiprinot zināšanas par dabas vērtībām, vides aizsardzību un piesārņojumu. Pasākumu apmeklēja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

Augšdaugavas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Juta Valaine atzīst, ka šī pasākuma mērķis ir izglītot Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņus par klimata jautājumiem un likt mazliet vairāk aizdomāties par to, ko mēs ikdienā darām vai nedarām, lai saudzētu dabu. “Manuprāt tā ir lieliska iespēja brīvā dabā, piedaloties sešās dažādās darbnīcās, uzzināt kaut ko jaunu, padomāt par atkritumu šķirošanu.”

Pasākumā piedalījās Špoģu mazpulks, Kalupes mazpulks, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Naujenes pamatskolas mazpulks, Biķernieku pamatskolas mazpulks, Ilūkstes Raiņa vidusskola un Bebrenes VP vidusskola.Jaunieši tika aicināti līdzi ņemt vecus džinsus, PET pudeļu korķīšus, PET pudeles, tualetes papīra vai papīra dvieļu rullīšus, kas tika sagādāti lielā daudzumā. Liela daļa šī rekvizīta tika izmantota Daugavpils Inovāciju centra vadītajās radošajās darbnīcās, mācot bērnus pareizi šķirot atkritumus un tos atkārtoti izmantot, piemēram, veidot no PET pudelēm rotaļlietas un no tualetes papīra rullīšiem un dabas materiāliem veidot kukaiņu mājiņas. Latvijas Valsts mežu radošajā darbnīcā jaunieši iepazina mežu bagātības un daudzveidību, kā arī  un mācījās pareizi stādīt skujkokus. Daugavpils Universitāte iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar ūdens pasauli un piedāvāja izpētīt ar mikroskopiem ūdenī mītošos organismus. Augšdaugavas novada pašvaldības Dabas resursu nodaļa aicināja jauniešus salikt lielformāta puzli ar novada ezeru iemītniekiem un iepazīt Augšdaugavas novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas vērtības.

Izgājusi visas radošās darbnīcas, jaunieši atzina, ka uzzinājuši daudz jauna un interesanta, piemēram, kādas radības dzīvo ūdeņos, kā izgatavot kukaiņu mājas, kā pareizi stādīt kokus. Jaunieši atzīst, ka arī ikdienā paši cenšas šķirot atkritumus, lai saudzētu dabu, turklāt, šķirojot atkritumus, tos esot arī vieglāk pārstrādāt.  Šīs zināšanas viņi apgūt skolā. Naujenes pamatskolas skolotāja Zinaīda Pauliņa

pastāstīja, ka par dabas saudzēšanu, atkritumu šķirošanu tiek runāts dažādos mācību priekšmetos - sociālajās zinībās, dabas zinībās, bioloģijā un mājturībā. Viņasprāt, beidzamajos gados cilvēki daudz vairāk pievērš uzmanību atkritumu šķirošanai, jo aizdomājas par vidi sev apkārt. Liela nozīme esot ģimenei, kur būtu jāmāca bērniem saudzēt vidi. “Tas ir ļoti svarīgi mūsu veselībai, lai mūsu bērni un mazbērni dzīvotu tīrā vidē, kādu mēs to tagad vel redzam, ar tām skaistajām zvaigžņu naktīm, ko citas valstis jau neredz. Mums Latvijā ir ļoti daudz ūdenstilpņu, vajag tās sakārtot, lai būtu tīrs ūdens un dzīvotu kaut kas tajā ūdenī.”

Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki saņēma piemiņas veltes un cienājās ar vietējā uzņēmēja IK “Višķezers” pagatavoto gardo zupu un pīrāgu. 

Pasākums tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā" ietvaros.
***
Children got to know the topic of climate change

On May 30, the "Climate Change Picnic" event took place in Viški Parish at open-air stage, the event was held within the framework of the project “Rehabilitation of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, Augšdaugava Municipality”.
The winners of the visual art competition "Climate change - what can I do?" were invited to participate in the event.

Climate change is one of the most topical issues and it affects everyone. Although climate change is a natural process, we have now reached a point where human actions have a destructive impact on our planet.

It is often said that solving environmental problems requires fast and highly targeted action. And everyone should be involved in this process. That is why young people were invited to participate in various environmental education workshops, that strengthen their knowledge on natural values, environmental protection and pollution. Representatives of the Ministry of Environmental Protection and Regional Development also took part in the event.

Juta Valaine, the project manager of the Development Department of Central Administration of Augšdaugava Municipality, admits that the purpose of the event is to educate pupils of Augšdaugava Municipality on climate issues and to make them think about what we do or don't do on a daily basis to protect nature. “As for me, it is a great opportunity to learn something new, to think about waste sorting, to participate in six different workshops."

Špoģi scouts, Kalupe scouts, Špoģi Music and Art School, scouts of Naujene Primary School, scouts of Biķernieki Primary School, Rainis Secondary School in Ilūkste and Bebrene Professional School pupils participated in the event.  

Young people were invited to bring old jeans, PET bottle caps, PET bottles, toilet paper or paper towel rolls, which were provided in large quantities- was used in the creative workshops organized by Daugavpils Innovation Center, educating pupils how to sort waste and reuse it, for example, making toys from PET bottles and making insect houses from toilet paper rolls and natural materials.

In the workshop of the Latvia’s State Forests, young people got to know about the diversity of forests, as well as learned how to plant conifers. Daugavpils University introduced the world of water and offered to study the organisms living in water with microscopes. The Natural Resources Department of Augšdaugava Municipality invited young people to put together a large puzzle and get to know about protected natural areas and natural values ​​of the region.

After completing all the workshops, the young people admitted that they learned a lot of new and interesting things, for example, what living creatures in the water, how to make insect houses, how to plant trees. Young people admitted that they also try to sort waste on a daily basis, in order to protect nature, moreover, sorting waste makes it easier to recycle it. They learn it at school.

Naujene Primary School teacher Zinaida Pauliņa said that topics on nature and waste sorting are discussed in various subjects - social studies, natural studies, biology. According to her, in recent years, people pay much more attention to waste sorting, because they think about the environment. The family is of great importance, children should be taught to protect the environment. "It is very important for our health, so that our children and grandchildren live in a clean environment, as we see it now, with those beautiful starry nights that other countries don’t see any longer.”

At the end of the event, all participants received small presents and had a delicious soup and pie for lunch cooked by the local entrepreneur IK "Viškesers".

The event is organized within the framework of the project “Rehabilitation of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, Augšdaugava Municipality” within the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 programme "Climate Change Mitigation, Adaptation and Environment".

Working Together for a Green Europe

Gada noslēgums Špoģu Mūzikas un mākslas skolā