Uzsākts vēsturiskā piesārņojuma sanācijas projekts

AKTUĀLI

Starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Augšdaugavas novada pašvaldību ir parakstīts līgums par  Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” īstenošanu.

Projekta ietvaros līdz 2024. gada pavasarim Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar projekta Norvēģijas partneri  – “Henric Johansson Konsult”, un projekta Latvijas partneri – biedrību “Višķu attīstībai”, īstenos sanācijas projektu vēsturiski piesārņotā vietā – Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavā. Projekta mērķis ir piesārņotās vietas attīrīšana, lai panāktu augsnes un grunts kvalitātes uzlabošanu, tādējādi novēršot apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi. Projekta ietvaros ir paredzēts likvidēt piesārņojuma avotus – atbrīvot/attīrīt tvertnes un dīķi, kas izveidojies vēsturisku naftas produktu noplūžu rezultātā, pazemes un virszemes infrastruktūru un grunti no naftas produktiem, veikt sanācijas darbus un revitalizēt piesārņojuma areālu, kā arī demontēt tvertnes, iekārtas un degradējošos infrastruktūru. Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, tai skaitā programmas finansējums 1 429 861,00 EUR, saņēmēja līdzfinansējums 252 328,00 EUR.

Papildus sanācijas darbiem sadarbībā ar nevalstisko sektoru tiks īstenotas sabiedrības informēšanas kampaņas, paaugstinot sabiedrības izpratni par aktuāliem vides un klimata jautājumiem.

Papildus informācija. 

THE HISTORICAL POLLUTION RECOVERY PROJECT HAS BEEN LAUNCHED

The Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia and Augšdaugava Municipality have signed an agreement, launching project No. NFI / AK / 01 “Rehabilitation of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, Augšdaugava Municipality” within the framework of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 programme "Climate Change Mitigation, Adaptation and Environment".

Within the framework of the project, by the spring of 2024, Augšdaugava Municipality in cooperation with the Norwegian partner of the project - “Henric Johansson Konsult” and the Latvian partner of the project - the association “Višķu attīstībai” (“For Development of Višķi”) will implement a rehabilitation project in a historically polluted site – in the heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School. The aim of the project is to clean up the contaminated site in order to improve the quality of the soil and subsoil, thus preventing risks to human health and the environment. The project envisages the elimination of pollution sources - cleaning of tanks and the pond, which were formed as a result of longstanding oil products leakage, cleaning of underground and surface infrastructure and soil from oil products, rehabilitation and revitalization of the polluted area, as well as dismantling of tanks, facilities and degradable infrastructure. The total eligible costs for the implementation of the project are 1 682 189.00 EUR, including the programme funding 1 429 861.00 EUR, the beneficiary's co-financing 252 328.00 EUR.

In addition to the rehabilitation work, public information campaigns will be implemented in cooperation with the non-governmental sector, raising public awareness about current environmental and climate issues.

Viesojoties Višķos, Valsts prezidents godina priesteri – mocekli