Norvēģijas delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

No 18. līdz 21. augustam Augšdaugavas novadā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Norvēģijas puses partnera  “Henric Johansson Konsult”  pārstāvji projekta Nr. NFI/AK/01 "Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā" ietvaros. 

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija pieredzes apmaiņa starp ārvalstu un vietējiem partneriem par vēsturiski piesārņotu teritoriju atgriešanu apritē, kā arī sabiedrības izglītošanas aktivitātēm saistībā ar vides jautājumiem. Viesi apmeklēja “Daugavas lokus”, kas ir iekļauti UNESCO pasaules dabas mantojuma Latvijas sarakstā, tika izstāstīts process, kā dabas objektam tika piešķirts šāds statuss, tāpat arī bija iespēja aplūkot ERAF projekta “Rīteiropas vērtības” ietvaros paveikto – tika izstaigāta atjaunotā Markovas taka, atpūtas vieta “Latgales sēta”, kā arī iepazītas vecticībnieku tradīcijas vecticībnieku sētā “Upāni”. Kalkūnes pagasta “Piegozēs” biedrības pārstāve, bioloģe un dabas pētniece Jolanta Bāra dalījās ar biedrības “Zaļā krūze” īstenotajām aktivitātēm, iecerēm un ļāva izzināt Latvijā augošo, turpat savācamo augu vērtību, permakultūras principus. Vēlāk viesi apciemoja Bebrenes pagastu, apmeklējot dabas parku, Natura 2000 teritoriju - Dvietes palieni, kas viesos izraisīja lielu interesi.  

Nākamajā dienā viesi apskatīja vēsturiski piesārņoto vietu “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” Višķu pagastā, kā arī tika iepazīstināti ar Višķu pagastā realizētajām idejām dabas jomā.

Vizītes ietvaros notika apmācības iesniedzēja projektā iesaistīto sadarbības organizāciju pārstāvjiem, vietējās kopienas līderiem un jauniešiem, ko nodrošināja Norvēģijas puses partneris “Henric Johansson Konsult”. Apmācību laikā tika skartas šādas tēmas - savstarpējā komunikācija, starpinstitucionālā sadarbība, sabiedrības līdzdalība un iesaiste pašvaldībai aktuālo jautājumu risināšanā ilgtermiņā.

Vizītes noslēgumā tika rastas jaunas idejas turpmākajai sadarbībai vides un klimata jomā, iezīmētas galvenās prioritātes sadarbībai. Viesi izteica gandarījumu par redzēto un īpaši uzslavēja jauniešu nevienlīdzīgo attieksmi pret dabas jautājumiem.

Projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” mērķis ir Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas sanācija, likvidējot piesārņojuma avotus un revitalizējot piesārņojuma areālu.

Projekta ilgums:  01.08.2021 - 30.04.2024

Projekta realizācijas ieguvēji būs 19 639 bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji, kas gūs labums no vides piesārņojuma samazinājuma un saņems informāciju par šāda piesārņojuma iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un iespējamu ietekmes pastiprināšanos klimata pārmaiņu faktoru rezultātā.

Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, t. sk. programmas finansējums 1 429 861,00 EUR, saņēmēja līdzfinansējums 252 328,00 EUR.

Strādājam kopā zaļai Eiropai

eeagrants.org

Teksts, foto: Juta Valaine


***
Experience exchange visit of the Norwegian delegation in Augšdaugavas municipality

From August 18 till 21, representatives of the Norwegian partner "Henric Johansson Konsult" visited the Augsdaugava District within the experience exchange trip in frame of the project NFI/AK/01 “Clean – up of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, , Augšdaugavas municipality”.

The purpose of the trip was the exchange of experience between foreign and local partners on the return to circulation of historically polluted areas, as well as public education activities related to environmental issues. The guests visited the nature park "Daugavas loki", the so called “The Bends of the Daugava River” which are included in the Latvian list of UNESCO World Natural Heritage, the process of how the natural object was granted such a status was explained, and there was also the opportunity to see what was done within the framework of the ERDF project "Tomorrow European Values" – the guests walked the restored Markova Trail, the recreation place "Latgales sēta", as well as got to know the traditions of the Old Believers in the Old Believers' house "Upāni". Jolanta Bāra, representative of Kalkūnes Parish "Piegozēs" society, biologist, shared the activities and ideas of the "Zaļā krūze" society and made it possible to learn about the value of plants that grow in Latvia and can be picked here, as well as the principles of permaculture. Later, the guests visited Bebrene parish, visiting the nature park, the Natura 2000 area - Dvietes floodplain, which aroused great interest among the guests.

Next day, the guests visited the historically polluted site "Viški Vocational High School fuel oil storage" in Viški Parish, and were also introduced to the ideas implemented in Viški Parish in the field of environment.

That day the training was held for representatives of the cooperation organizations involved in the project, local community leaders and young people, the training was organised by the Norwegian partner "Henric Johansson Konsult". The training was on the following topics: communication, inter-institutional cooperation, public participation and long-term involvement in solving issues that are topical in municipalities.

The aim of the project “Clean – up of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish” is to remediate the historically polluted site “Višķi professional secondary school heavy fuel oil repository” in Augšdaugavas municipality,

Project eligibility: 01.08.2021 -30.04.2024.

The main beneficiaries of the project will be the 19,639 residents of former Daugavpils municipality, who will benefit from the reduction of environmental pollution and will be educated about the possible impact of such pollution on the environment and human health and possible increase of the impact resulting from climate change factors.

The total eligible costs for the implementation of the project are 1 682 189.00 EUR, including the programme funding 1 429 861.00 EUR, the beneficiary's co-financing 252 328.00 EUR.

Working Together for a Green Europe
eeagrants.org

Text, photos:
Juta Valaine

Noritēja Medumu pagasta svētki