Bērnu zīmējumi iekļauti novada kalendārā 2023. gadam

AKTUĀLI

Projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros ir nācis klajā Augšdaugavas novada kalendārs 2023. gadam, kurā integrēti vizuālās mākslas konkursa “Klimata pārmaiņas - ko ES varu darīt?” laikā tapušie bērnu darbi.

2021. gada nogalē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai” rīkoja vizuālās mākslas konkursu “Klimata pārmaiņas - ko ES varu darīt?”, kurā piedalīties tika aicināti novada izglītības iestāžu 1.-12. klašu audzēkņi.

Konkursa mērķis bija pievērst bērnu un jauniešu uzmanību tam, kā klimata pārmaiņas ietekmē ikdienas dzīvi, motivēt bērnus aizdomāties par apkārtējo vidi, dabas vērtībām, to saudzēšanu nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas sajūtas pret apkārtējo vidi, stiprinot lokālo patriotismu un līdzatbildību apkārtējās vides aizsardzībā.

Konkursa dalībnieki veidoja vizuālās mākslas darbus dažādās tehnikās uz A3 formāta papīra lapas par tēmām “Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku veselību”, “Sabiedrības loma un iesaistīšana klimata pārmaiņu seku mazināšanā”, “Cilvēku darbības ietekme uz klimata pārmaiņām” un “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?”.

Kopumā konkursam tika iesūtīti 60 darbi. No tiem 12 darbi ir iekļauti jaunajā pašvaldības kalendārā, papildinot katru zīmējumu ar aprakstu par aktuāliem klimata pārmaiņu jautājumiem.

Kalendārā iekļautie darbi:  

Janvāris - “Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku veselību”, Elza Zībārte, (Bebrenes VP vidusskola, 6. klase);

Februāris - “Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku veselību”, Alberta Zeltiņa, (Bebrenes VP vidusskola, 9. klase);

Marts - “Nomazgā netīrumus”, Justīne Abarone, (Špoģu MMS, 13 gadi);

Aprīlis - “Uzvarēt ļauno”, Maksims Petrovs, (Špoģu MMS);

Maijs - “Help Me Please!”, Sofija Koroļkova, (Lāču pamatskola, 8. klase);

Jūnijs - “Saglabāsim burvīgus mirkļus!”, Evelīna Kursīte, (Silenes pamatskolas 9. klase);

Jūlijs - “Cilvēku darbības ietekme uz klimata pārmaiņām”, Viktorija Rāzna, (Bebrenes VP vidusskola, 9. klase);

Augusts - “Dzīvības spēks”, Angelīna Minkeviča, (Sventes vidusskola, 11. klase);

Septembris - “Atkritumu šķirošana”, Valerija Trofimova, (Špoģu MMS, 5. klase);

Oktobris - “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?”, Ņina Strogonova, (Bebrenes VP vidusskola, 1.z kurss);

Novembris - “Dzīvnieki pilsētā”, Sofija Narbute, (Lāču pamatskola, 6. klase);

Decembris - “Tava izvēle”, Oskars Saveļjevs, (Sventes vidusskola, 7. klase).

Visi konkursa darbi publicēti virtuālajā izstādē Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē, pašvaldības "Facebook" lapā un “Facebook” lapā "Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Višķos".

Konkurss tika rīkots Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

*****

Children's drawings are included in the municipal calendar 2023

Within the framework of project “Rehabilitation of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, Augšdaugava Municipality” municipal calendar 2023 has been published. Children's drawings of the visual art competition "Climate change - what can I do?" were integrated in it.  

At the end of 2021 Central Administration of Augšdaugava Municipality, in cooperation with the association “Višķu attīstībai” organized the visual art competition "Climate change - what can I do?".

Pupils (1-12 grade) were invited to participate in the above-mentioned competition.  

The purpose of the competition was to pay attention of children and young people to how climate change affects everyday life, to motivate children to think about the environment, natural values, the importance of preserving them in people's lives, as well as to promote creative self-expression towards the environment, strengthening local patriotism and co-responsibility in protecting the environment.

The participants of the competition created visual artworks using different techniques on A3 sheets of paper. The topics of the art visual competition drawings were the following: "Effects of pollution on the environment and human health", "The role and involvement of society in climate change problem solution", "The impact of human activity on climate change" and "Climate change - what Can I do?".

Sixty art works were sent in, twelve of them were included in the new municipal calendar 2023, each drawing has a description of the current climate change issue.

In the calendar 2023 included art works:

January - "Effects of pollution on the environment and human health", Elza Zībārte, (Bebrene School, grade 6);

February - "Effects of pollution on the environment and human health", Alberta Zeltiņa, (Bebrene School, grade 9);

March - “Wash away dirt”, Justīne Abarone, (Špoģi Music and Art School, 13 years);

April - “Defeat evil”, Maksims Petrovs, (Špoģi Music and Art School);

May - “Help Me Please!”, Sofija Koroļkova, (Lāči School, grade 8);
June - “Let's save magical moments!”, Evelīna Kursīte, (Silene School, grade 9);

July - “The impact of human activity on climate change”, Viktorija Rāzna, (Bebrene School, grade 9);

August - “Life force”, Angelīna Minkeviča, (Svente School, grade 11);

September - “Recycling”, Valerija Trofimova, (Špoģi Music and Art School, grade 5);

October - “Climate change - what Can I do?”, Ņina Strogonova, (Bebrene School, 1z);

November - “Animals in the City”, Sofija Narbute, (Lāči School, grade 6);

December - “Your Choice”, Oskars Saveļjevs, (Svente School, grade 7).

All the art works of the competition were published in the virtual exhibition on the website of Augšdaugava Municipality, Facebook page of the municipality and on Facebook page "Remediation of historically contaminated sites in Viški".

The competition is organized within the framework of the project “Rehabilitation of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, Augšdaugava Municipality” within the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 programme "Climate Change Mitigation, Adaptation and Environment".

Paplašināts iepakojumu klāsts, ko varēs nodot depozīta sistēmā