Skolēnus aicina radoši izpausties par klimata pārmaiņām

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai” rīko vizuālās mākslas konkursu “Klimata pārmaiņas - ko ES varu darīt?”, kurā piedalīties aicina novada izglītības iestāžu 1.-12. klašu audzēkņus.

Konkursa mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu uzmanību tam, kā klimata pārmaiņas ietekmē ikdienas dzīvi, motivēt bērnus aizdomāties par apkārtējo vidi, dabas vērtībām, to saudzēšanu nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas sajūtas pret apkārtējo vidi, stiprinot lokālo patriotismu un līdzatbildību apkārtējās vides aizsardzībā.

Konkursa dalībnieki aicināti veidot vizuālās mākslas darbus jebkurā tehnikā (zīmējums, gleznojums, grafika u.c.) uz A3 formāta papīra lapas. Darbam jābūt horizontāli veidotam. Katrs skolēns var iesniegt vienu darbu.

Darbu tēmas:

  • “Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku veselību”;
  • “Sabiedrības loma un iesaistīšana klimata pārmaiņu seku mazināšanā”;
  • “Cilvēku darbības ietekme uz klimata pārmaiņām”
  • “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?”.

Darbi jāiesniedz līdz 20. decembrim Augšdaugavas novada pašvaldībai klātienē slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā vai sūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401. Uz aploksnes jānorāda informācija “Vizuālās mākslas konkursam “Klimata pārmaiņas- ko ES varu darīt?””.

Vērtēta tiks atbilstība tēmai un nolikuma prasībām, izpildījuma kvalitāte, oriģinalitāte. Labāko darbu autori saņems vērtīgas balvas. Visi konkursa darbi tiks publicēti virtuālajā izstādē Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē, pašvaldības "Facebook" lapā un “Facebook” lapā "Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Višķos".

Konkurss tiek rīkots Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Konkursa nolikums

Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

Visual Art Competition

"CLIMATE CHANGE – WHAT CAN I DO?"

The visual art competition is organized within the framework of project No. NFI / AK / 01 “Rehabilitation of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, Augšdaugava Municipality” within the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 programme "Climate Change Mitigation, Adaptation and Environment".

More information: www.augsdaugavasnovads.lv

Pupils are invited to express themselves creatively.

The central administration of Augšdaugava Municipality in cooperation with the association “Višķu attīstībai” organizes a visual art competition "Climate change - what can I do?" for pupils of 1st to 12th grades of the educational institutions of the Municipality.

The aim of the competition is to draw the attention of children and young people to the effects of climate change on everyday life, to motivate children to think about the environment, the value of nature, the importance of preserving nature, and to promote children's and young people's creative self-expression and ability to show their feelings  towards the environment in drawings, thus strengthening local patriotism and co-responsibility for environmental protection.

Participants are invited to create visual art works in any technique (drawing, painting, graphics, etc.) on A3 sheet of paper. The work must be horizontal. Each pupil may submit only one work.

Themes of works:

° "The impact of pollution on the environment and human health";

° "The role and involvement of society in mitigating the effects of climate change";

° "The impact of human activities on climate change";

° "Climate change - what can I do?".

The works must be submitted to Augšdaugava Municipality in a sealed envelope by December 20 during the working hours of the Central Administration of Augšdaugava Municipality or by posting to the following address: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401. The following information must be indicated on the envelope - “Visual Art Competition “Climate change - what can I do?””.

Compliance with the theme and the requirements of the regulation, quality of performance and originality will be assessed.

The authors of the best works will receive valuable prizes. All works of the competition will be published in a virtual exhibition on the website of Augšdaugava Municipality, on the Facebook page of the Municipality and on the Facebook page "Rehabilitation of a historically polluted site in Višķi".

The competition is organized within the framework of the project “Rehabilitation of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, Augšdaugava Municipality” within the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 programme "Climate Change Mitigation, Adaptation and Environment".

The Information and Public Relations Department

Balsojam par Augšdaugavas novadu kā "Ģimenei draudzīgāko pašvaldību"!