Vides izglītības konkursam ir pieteikušas 12 komandas

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens” organizē vides izglītības konkursu par ūdens tēmu.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par vides aizsardzību un rosināt skolēnu interesi par ūdens resursu izpēti, aizsardzību, saglabāšanu un saprātīgu izmantošanu.

Konkursa mērķauditorija: Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēni.

Vides konkurss notiks divās daļās:

1.daļa: dalībnieki veic pētījumu par kādu no tēmām, kas saistītas ar ūdeni, un prezentē pētījuma rezultātus. 2.daļa: ar ūdens tēmu saistītu uzdevumu izpilde klātienē.

Vides izglītības konkurss notiks 22. martā Daugavpils Inovāciju centrā.

Konkurss notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" projekta Nr. NFI/AK/01 "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā" ietvaros.

*****
Environmental education contest – 12 applications received

Augšdaugava municipality in cooperation with the association "Višķu attīstībai", Daugavpils Innovation Center and Ltd "Daugavpils ūdens" organizes an environmental education contest. The topic of the contest is water.

The purpose of the contest is to promote students' understanding of environmental protection and to arouse students’ interest on researching, protection, conservation and wise use of water resources.

The target audience of the contest: pupils of 5th-9th grades from Augšdaugava municipality and Daugavpils city schools.

The contest will consist of two parts:
the first part: the participants of the contest conduct research on one of the water-related topics and present their results of the research;
the second part: water-related task performing.

Environmental education contest will take place in Daugavpils Innovation Center on March 22.

The event is held within the framework of the project “Rehabilitation of the Historically Polluted Site “Heavy fuel oil storage of Višķi Vocational Secondary School” in Višķi parish, Augšdaugava Municipality”.

Working Together for a Green Europe

Noritēja pasākums "Ziemas prieki"