Vides izglītības konkurss

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens” 26. martā Daugavpils Inovāciju centrā organizēja vides izglītības konkursu par naftas produktu piesārņojuma tēmu.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs, tādējādi attīstot skolēnu pētnieciskā darba veikšanas un prezentēšanas prasmes, kā arī rosināt skolēnu interesi par ūdens piesārņojumu un ar to saistīto risku izpēti. Konkursa mērķauditorija – Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.–9.klašu skolēni. Kopumā konkursā piedalījās 12 komandas – pa sešām no Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēm.

Dalībniekus uzrunāja Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe, norādot, ka ir svarīgi piedalīties šādos konkursos, lai izprastu un pārdomātu savu rīcību vides jautājumu kontekstā.

Vides izglītības konkursā dalībnieki prezentēja veiktos pētījumus par naftas produktu piesārņojuma cēloņiem, radītā piesārņojuma ietekmi uz virszemes ūdensobjektu ekosistēmām, naftas produktu noplūdes avārijām, kas notikušas Latvijā un tās pierobežā, pazīmēm, kas liecina par naftas produktu piesārņojumu, bet praktiskajā daļā izvēlētos virszemes ūdenstilpni savā pagastā, novadā/pilsētā un modelētu situāciju ar naftas produktu noplūdi tajā.

Visas divpadsmit komandas bija cītīgi gatavojušās konkursam un veica pētījumus par daudzveidīgām tēmām:

Daugavpils Iespēju vidusskola piedalījās konkursā ar divām komandām un veica pētījumus par tēmām “Šuņezera piesārņojums ar naftas noplūdes produktiem” (skol. Jūlija Kanto) un “Naftas noplūde, un tās problēmas” (skol. Lolita Bindere), Daugavpils Valstspilsētas vidusskola arī piedalījās ar divām komandam, prezentējot pētījumus “Glābsim mūsu ezeru un tā iemītniekus!” (skol. Inga Kalviša) un “Iespējamie draudi un izplatības iespējas naftas produktu izplūdes gadījumā Daugavpilī (Šūņupē)” (skol. Gaļina Koreņeva), J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas komanda veica pētījumu “Iespējamie draudi un izplatības iespējas naftas produktu izplūdes gadījumā Daugavpilī (Stropu ezerā)” (skol. Gaļina Koreņeva, Tatjana Guseva, Linda Ivana-Filipova), savukārt Daugavpils Inovāciju centra komanda pētīja “Gubiščes ezera piesārņojumu ar naftas produktiem degvielas uzpildes stacijas applūšanas rezultātā” (skol. Jūlija Kanto).

Augšdaugavas novada izglītības iestādes veica pētījumus, balstoties uz tuvākajā apkārtnē esošajām ūdenstilpnēm: Salienas vidusskolas komanda prezentēja pētījumu “Sūnas – dabas palīgs ūdens attīrīšanā” (skol. Anna Aņisimova), Zemgales vidusskolas komanda pētīja “Zemgales ezera piesārņojumu ar naftas produktiem un ar to saistīto risku izpēti” (skol. Jadviga Bobkova), savukārt Kalupes pamatskolas komanda prezentēja pētījumu par “Naftas piesārņojuma riskiem Kalupes upē” (skol. Rita Koržeņevska), Lāču pamatskolas komanda – par “Lociku ciemata dīķa piesārņojuma ar naftas produktiem modelēšanu un vides attīrīšanas ekoloģiskajām metodēm” (skol. Nataļja Laitāne), Naujenes pamatskolas komanda – par “Ūdenstilpņu piesārņojumiem ar naftas produktiem” (skol. Zinaīda Pauliņa) un Špoģu vidusskolas komanda prezentēja pētījumu par “Naftas produktu piesārņojumu” (skol. Iveta Grīne), balstoties uz izstrādātu rīcības plānu, ja tiktu konstatēta naftas produktu noplūde Dubnas upē pie Špoģu vidusskolas.

Pēc prezentācijām konkursa dalībniekus uzrunāja VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas priekšnieks Dmitrijs Karpovs, īsumā pastāstot, kā rīkoties dažādās situācijās, un iepazīstināja ar jauno VUGD izstrādāto aplikāciju, kas var ātrāk palīdzēt noreaģēt, ja ir nepieciešama palīdzība.

SIA “Daugavpils ūdens” rīkotājdirektors Igors Prelatovs pasākuma izskaņā pateicās visiem dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un aicināja savos pētījumos nekautrēties paust savu redzējumu, izmantot mūsdienīgus, aktuālus prezentēšanas rīkus.

Konkursā 1.vietu ieguva Augšdaugavas novada Zemgales vidusskolas komanda, kura sava pētījuma prezentācijā ne tikai balstījās uz teorētiskām atziņām, bet arī uzskatāmi modelēja situāciju par Zemgales ezera piesārņojumu ar naftas produktiem. Otro vietu ieguva Augšdaugavas novada Salienas vidusskolas komanda, kuras eksperimenta mērķis bija pārbaudīt, vai dabas materiāls – sūnas – spēj absorbēt autoeļļas noplūdumus un mazināt ūdenstilpnes, tai skaitā aku piesārņošanu ar naftas produktiem. Trešo vietu ieguva viena no Daugavpils Valstspilsētas komandām, kura savā pētījumā izvēlētajā virszemes ūdenstilpnē (Šūņupē) Daugavpilī modelēja situāciju ar  iespējamiem draudiem un izplatības iespējām naftas produktu izplūdes gadījumā, ņemot vērā gadalaiku, meteoroloģiskos apstākļus, vidē nonākuša piesārņojuma apjomu, ūdensobjekta sateces baseinu, piekrastē esošās apdzīvotās vietas.

Faktiski visi konkursa dalībnieki ir uzvarētāji, jo varēja ne tikai padziļināti izpētīt un prezentēt savas izvēlētās tēmas, bet arī ieklausīties un gūt jaunas zināšanas no citu komandu pētījumiem.

Konkurss tika organizēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" projekta Nr. NFI/AK/01 "Vēsturiski piesārņotās vietas "Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava" sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā" ietvaros.

Naujenes  pagasta senioru labdarības aktivitāte dzīvnieku patversmē