Lēmumi

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
– Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu
– Par Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļu
– Par Augšdaugavas novada Būvvaldi
Par Raudas internātpamatskolas likvidāciju
– Par Daugavpils novada un Ilūkstes novada sporta skolu apvienošanas procesa uzsākšanu
– Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2747 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
– Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu
– Par grozījumu Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.7 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
– Par Augšdaugavas novada sporta skolu
– Par Augšdaugavas novada Sociālā dienesta izveidošanu
– Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
Attīstības programmas 1.redakcija
– Par Ilūkstes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam Investīciju plāna 2020.-2022.gadam aktualizāciju
Investīciju plāns

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
– Par Daugavpils novada domes izveidi
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes lēmuma Nr.21 „Par Daugavpils novada domes izveidi”
– Par Kalkūnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada Medumu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu un saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 „Daugavpils novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu un detaļplānojumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu
– Par precizētās Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam apstiprināšanu
– Par ciema statusa noņemšanas kritērijiem
– Par Daugavpils novada domes 2010.gada 11.februāra noteikumu Nr.2 “Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
– Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem maršrutu tīkla maršrutos
– Par braukšanas maksas kompensāciju sabiedrisko maršrutu tīkla maršrutos atsevišķām personu kategorijām
– DAUGAVPILS NOVADA DOMES DEPUTĀTU, IESTĀŽU VADĪTĀJU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS SISTĒMAS REGLAMENTS
– Lēmums par Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu
– Par Daugavpils novada projektu konkursa “Valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu un Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objektu saglabāšana Daugavpils novadā” paziņojuma formas un komisijas apstiprināšanu
– Par noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
– Par atbalstu amatierkolektīvu dalībai starptautiskos festivālos
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.1932 “Par atbalstu amatierkolektīvu dalībai starptautiskos festivālos”
Par Špoģu Mūzikas un mākslas skolas Netradicionālās modes skati – konkursu “KOSMOSS, PLANĒTAS, VISUMS” mākslas skolām
– Par Daugavpils novada 2021.gada novada nozīmes pasākumu plāna apstiprināšanu
– Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu (ar pielikumiem)
– Investīciju plāns 2021.-2023.gadam
Par Daugavpils novada pašvaldības 2020.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
– Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” izsludināšanu
–  Par Daugavpils novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāna 2021.-2030.gadam apstiprināšanu
– Par galdu, telšu un pārvietojamu nojumju izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai publiskās lietošanas ārtelpās