Projekti

– Par udenssaimniecibas sabiedrisko pakalpojumu nodrošinajumu Daugavpils novada Liksnas pagasta Liksnas ciema teritorija
– Par udenssaimniecibas sabiedrisko pakalpojumu nodrošinajumu Daugavpils novada Kalkunes pagasta teritorija
– Par udenssaimniecibas sabiedrisko pakalpojumu nodrošinajumu Daugavpils novada Laucesas pagasta Mirnija ciema teritorija
– Par projekta “Udenssaimniecibas attistiba Liksnas pagasta Liksnas ciema” iesniegšanu Latvijas Republikas Vides ministrijas ERAF finansejuma sanemšanai 2007.-2013.gada finanšu planošanas perioda 3.4.1.1. aktivitate “Udenssaimniecibas infrastrukturas attistiba apdzivotas vietas ar iedzivotaju skaitu lidz 2000”
– Par udenssaimniecibas sabiedrisko pakalpojumu nodrošinajumu Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciema teritorija
– Par udenssaimniecibas sabiedrisko pakalpojumu nodrošinajumu Daugavpils novada Demenes pagasta teritorija
– Par aiznemumu no Valsts kases projektam „Kalkunes pagasta ielu rekonstrukcija”
– Par aiznemumu no Valsts kases projektam „Dubnas pagasta autocela ”Dubna-Zemnicki-Jadrova-Valsts mežs” 0.000-2.735 km rekonstrukcija”
– Par projektos uznemto saistibu parnemšanu
– Par aiznemumu no Valsts kases projektam “Sventes vidusskolas ekas renovacija un energoefektivitates paaugstinašana”
– Par aiznemumu no Valsts kases projektam “Kulturas nama pagrabstava rekonstrukcija par briva laiak norišu centru (2 kartas)”
– Par aiznemumu no Valsts kases projektam “Salienas pagasta autocela ”Meteliški- Skrudalienas pagasts “0.000-1.610 km rekonstrukcija”
– Par papildinajumu Daugavpils novada domes 2009.gada 16.julija lemuma Nr. 43
– Par papildinajumu Daugavpils novada domes 2009.gada 16.julija lemuma Nr. 47
– Par ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai iedzivotajiem” Malinovas pagasta padomes uznemto saistibu parnemšanu
– Par ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai iedzivotajiem” Naujenes pagasta padomes uznemto saistibu parnemšanu
– Par aiznemumu no Valsts kases projektam „Vaboles pagasta saieta nama vienkaršota rekonstrukcija”
– Par aiznemumu no Valsts kases projektam “Bikernieku pagasta pašvaldibas cela Lipiniški – Pavlovskoje 0.000 – 4.240 km rekonstrukcija” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projektam „Atdzelžošanas stacijas buvniecibai Vecsalienas pagasta Cervonkas ciema”
– Par projekta iesniegšanu ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem” Višku pagasta
– Par projekta iesniegšanu ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem” Višku pagasta
– Par piedališanos projekta „Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldibu socialas vides stiprinašanai”
– Par piedališanos Latvijas – Lietuvas parrobežu sadarbibas programmas projekta „Vasara laukos”
– Par piedališanos Latvijas –Lietuvas- Baltkrievijas parrobežu sadarbibas programmas projekta „Kruts veža musdienigu apzinašanas, profilakses, agrinas diagnostikas un arstešanas pasakumu attistiba Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobeža”
– Par aiznemumu projekta „Udenssaimniecibas attistiba Višku pagasta Višku tehnikuma ciema” finansešanai
– Par aiznemumu projekta „Udenssaimniecibas attistiba Višku pagasta Špogu tehnikuma ciema” finansešanai
– Par aiznemumu individuala projekta Nr. LV 0070 „ Ilgtspejigas attistibas veicinašana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” finansešanai
– Par piedališanos Latvijas –Lietuvas- Baltkrievijas parrobežu sadarbibas programmas projekta „Izglitibas, veselibas un socialas sferas attistibas uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas parrobežas regiona”
– Par aiznemumu no Valsts kases projektam „Malinovas pagasta autocela „Greizais tilts – Zalumi” km 0.00 – 3,84” rekonstrukcija”
– Par piedališanos Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas parrobežu sadarbibas programmas projekta “Latvijas – Baltkrievijas parrobežas aizsargajamas dabas teritorijas “Augšdaugava – Braslavas ezeri” izveidošana un priekšnosacijumu radišana saskanotai teritorijas attistibai”
– Par piedališanos Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas parrobežu sadarbibas programmas projekta „Sociala un kulturas sadarbibas tikla izveidošana Zarasu, Daugavpils un Braslavas parrobežu regiona ar jauniešu iesaistišanu vietejo kopienu aktivitates”
– Par grozijumiem Daugavpils novada domes 2009.gada 10.decembra lemuma Nr. 1634 „Par projekta „Udenssaimniecibas attistiba Daugavpils novada Liksnas pagasta Liksnas ciema” iesniegšanu Latvijas Republikas Vides ministrijas ERAF finansejuma sanemšanai 2007. – 2013.gada finanšu planošanas perioda 3.4.1.1. aktivitate “Udenssaimniecibas infrastrukturas attistiba apdzivotas vietas ar iedzivotaju skaitu lidz 2000””
– Par tehniski ekonomiska pamatojuma apstiprinašanu un par saistibam udenssaimniecibas attistibas investiciju projekta istenošanai Randenes ciema
– Par ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai iedzivotajiem” Nicgales pagasta padomes uznemto saistibu parnemšanu
– Par papildinajumu Daugavpils novada domes 2009.gada 31.julija lemuma Nr.164
– Par papildinajumu Daugavpils novada domes 2009.gada 31.julija lemuma Nr.163
– Par papildinajumu Daugavpils novada domes 2009.gada 16.julija lemuma Nr.47
– Par papildinajumu Daugavpils novada domes 2009.gada 16.julija lemuma Nr.43
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Kvalitativai dabaszinatnu apguvei atbilstošas materialas bazes nodrošinašana Vaboles vidusskola” finansešanai
– Par tehniski ekonomiska pamatojuma apstiprinašanu projektam „Udenssaimniecibas attistiba Liksnas pagasta Liksnas ciema” un par saistibam udenssaimniecibas attistibas investiciju projekta istenošanai
– Par udenssaimniecibas sabiedrisko pakalpojumu nodrošinajumu Daugavpils novada Ambelu pagasta Ambelu ciema teritorija
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta “Nicgales pagasta autocelu „Keiri-komplekss” 0,000-1,564 km un „Vasaraji-Kastani” 0.000 – 0.450 km rekonstrukcija” finansešanai
– Par projekta iesniegšanu ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem”
– Par aiznemumu no Valsts kases vai SIA “Vides investiciju fonds” projekta „Udenssaimniecibas attistiba Daugavpils novada Ambelu pagasta Ambelu ciema” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Udenssaimniecibas attistiba Daugavpils novada Kalkunes pagasta ciema Kalkuni” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Udenssaimniecibas attistiba Daugavpils novada Liksnas pagasta Liksnas ciema” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Mirnija ciema centralizetas udenssaimniecibas sistemas rekonstrukcija” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Laucesas pagasta autocela Naktini (V674) – Viesture (V694) rekonstrukcija” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Kalupes ciemata ielu un cela rekonstrukcija” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Demenes pagasta autocela „Grobini – Januciems” 0,00-2,507 km rekonstrukcija” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Salienas pagasta kulturas nama 1.stava apkures sistemas rekonstrukcija” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Medumu specialas internatpamatskolas infrastrukturas un aprikojuma uzlabošana” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Špogu vidusskolas pielagošana izglitojamajiem ar kustibu traucejumiem” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Energoefektivitates paaugstinašana Daugavpils novada Naujenes pirmsskolas izglitibas iestades eka” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Energoefektivitates paaugstinašana Daugavpils novada Silenes pamatskolas eka” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Ambelu kulturas nama rekonstrukcija” finansešanai
– Par lidzdalibu ESF projekta “Pedagogu konkuretspejas veicinašana izglitibas sistemas optimizacijas apstaklos”
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Kvalitativai dabaszinatnu apguvei atbilstošas materialas bazes nodrošinašana Sventes vidusskola” finansešanai
– Par projekta pieteikuma iesniegšanu pasakuma „Lauku ekonomikas dažadošana un dzives kvalitates veicinašana vietejo attistibas strategiju istenošanas teritorija” riciba – Sabiedriskas aktivitates tirgus veidošanai vietejam produktam ar pievienoto vertibu
– Par projekta iesniegšanu ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem”
– Par projekta iesniegšanu ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem”
– Par projekta iesniegšanu ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem”
– Par projekta „ Daugavpils novada Sventes pagasta katlu majas rekonstrukcija un apkures katlu nomaina” iesniegšanu Klimata parmainu finanšu instrumenta
finanseto projektu atklata konkursa „Tehnologiju pareja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Vaboles pagasta parvaldes saieta nama jumta vienkaršota rekonstrukcija” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta „Skrudalienas pagasta autocela Nr.41 „Salinieki – Vilkeli -Cervonka” 0.00 -1.410 un 2.150 -3.250 km , autocela Nr.14 „Salmonovka – Vitaniški”0.00 – 0.700 km un autocela „Skrudaliena – Varpene”1.870 km caurtekas D2.00 m ar pieejam rekonstrukcija” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases projekta ”Tabores pagasta Oktobra ielas 0.000-1.610km rekonstrukcija” finansešanai
– Par aiznemumu no Valsts kases Latvijas – Šveices sadarbibas programmas individuala projekta ”Pašvaldibu aktivitašu istenošana, lai nodrošinatu skolenu parvadašanu un ar to saistitos atbalsta pasakumus” lidzfinansešanai
– Par grozijumu Daugavpils novada domes 2010.gada 10.junija lemuma Nr. 784 „Par projekta iesniegšanu ELFLA pasakuma ”Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzivotajiem”
– Par piedališanos Latvijas –Igaunijas- Krievijas parrobežu sadarbibas programmas projekta „Rehabilitacijas centra izveidošana berniem, rekonstruejot VSAC „Latgale” filiales “Kalkuni” veco pili”