Noteikumi

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Kārtība, kādā tiek noteiktas Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes
Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali un izlietojumu Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs

DAUGAVPILS NOAVADA PAŠVALDĪBA

– Sociālā dzīvokļa lietošanas noteikumi
– Kārtība, kādā tiek norakstītas materiālās vērtības Daugavpils novada pašvaldības iestādēs
– Kārtība, kādā Daugavpils novada domes interneta mājas lapā tiek izvietota informācija par saimnieciskās darbības veicējiem Daugavpils novadā
– Par amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu darbību Daugavpils novadā
– Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu
– Kārtība, kādā tiek veikti norēķini ar citām pašvaldības iestādēm, kuras tiks iesaistītas Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” darbībā
– Par noteikumu “Daugavpils novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu
– Daugavpils novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība
1. pielikums
2.,3. pielikums
– Tirgus izpētes kārtība Daugavpils novada pašvaldībā
-Daugavpils novada pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu izlietošanas kārtība
-Noteikumi par Daugavpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu
-Kārtība, kādā tiek piešķirta kompensācija mācību izdevumu segšanai Daugavpils novada pašvaldības iestādes amatpersonai (darbiniekam)
Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība
-Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
-Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Daugavpils novadā
-Bāriņtiesu darbinieku profesionālās ētikas normas
-Par ceļa izdevumu uz/no mācību – treniņu nodarbībām atmaksu Daugavpils novada sporta skolas audzēkņiem
Debitoru parādu administrēšanas kārtība Daugavpils novada pašvaldībā
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
8. pielikums
9. pielikums
Daugavpils novada domes padotībā esošo profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes, darba algas likmes palielināšanas un pedagogu tarifikācijas saskaņošanas kārtība
Noteikumi par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumiem un apstiprināšanu
– Noteikumi par zemes nomu Daugavpils novada pašvaldībā
– Kārtība, kādā notiek nekustamā īpašuma atsavināšanas process Daugavpils novada pašvaldībā
Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un izcenojumu apstiprināšanas kārtība
– Kārtība, kādā notiek finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Daugavpils novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs
– Kārtība, kādā nosaka kritērijus nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai Daugavpils novada pašvaldības mantai
– Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi
– Naujenes Mūzikas un mākslas skolā izglītojamo uzņemšanas noteikumi
– Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi
– Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Daugavpils novadā