Lokālplānojumi

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA ZEMES VIENĪBĀM KADASTRA APZĪMĒJUMIEM 4468 006 0510, 4468 006 0511, 4468 007 0121, 4468 007 0122, 4468 007 0123 IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

2021.gada 9.decembrī Augšdaugavas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.293 “Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Līksnas pagasta zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu Nr.44680060510 un Nr.44680060511, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr.16, 24.&).

09.12.2021. lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

17.03.2022. lēmums par grozījumiem lēmumā par lokālplānojuma izstrādes uzsākšnu un darba uzdevuma apstiprināšanu

23.02.2023. lēmums par grozījumiem lēmumā par lokālplānojuma izstrādes uzsākšnu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Lokālplānojuma teritorija: zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4468 006 0510, 4468 006 0511, 4468 007 0121, 4468 007 0122, 4468 007 0123 Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: – grozīt Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, lai mainītu funkcionālo zonu no Mežu teritorija (M) uz funkcionālo zonu Lauksaimniecības teritorija (L).

Lokālplānojuma ierosinātājs: Augšdaugavas novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča, e-pasts: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv


PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANU

Augšdaugavas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz 2022. gada 19. janvāra LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-15/502, ir uzsākta 2021. gada 11. novembrasaistošo noteikumu Nr. 11 “Lokālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44070010297 (Ilūkstes pilsētā) ar  mērķi grozīt teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” īstenošana.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par lokālplānojuma īstenošanu.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU

Augšdaugavas novada dome 11.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 234 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr.13, 1 &) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 11 “Lokālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44070010297 (Ilūkstes pilsētā) ar  mērķi grozīt teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv, darba dienās Augšdaugavas novada domes Attīstības pārvaldē (Daugavpilī, Rīgas ielā 2), Ilūkstes pilsētas administrācijā, (Brīvības iela 7, Ilūkste)kā arī šeit:

Augšdaugavas novada domes 11.11.2021. lēmums Nr. 234 un saistošie noteikumi Nr.11

PAGARINĀTA LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA LĪDZ 02.11.2021.

Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir  nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks tika noteikts no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada 26.oktobrim. Tehnisku iemeslu dēļ, publiskās apspriešanas laiks pagarināts, līdz ar to  ar dokumentu var iepazīties un priekšlikumus iesniegt līdz 2021.gada 2.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā, piekļuves adrese : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija:

Lokālplānojuma redakcija pieejama portālā www.geolatvija.lv – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 02.11.2021.:
1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401)
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv;
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU
Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

2021.gada 16.septembra lēmums Nr.137 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, redakciojas nodošanu publiskajai apspriešanai”

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada 26.oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā,

Piekļuves informācija ZOOM platformā : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija:

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties:
•Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, pašvaldības darba laikā.
•Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā: Rīgas iela 2, Daugavpils, pašvaldības darba laikā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 26.10.2021.:
1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401)
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv;
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA “ZEMNIEKU IELA 42” IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

lūkstes novada dome 2021.gada 27.maijā pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, §29.) Nr.202 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”, ar ko tiek grozīts Ilūkstes novada Teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam.

Lokālplānojuma teritorija: nekustamais īpašums Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Ilūkstes novadā, 0,6251 ha platībā, kadastra apzīmējums 4407 001 0297.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: – mainīt funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu teritorija (DA) un lauksaimniecības teritorija(L2) uz publiskās apbūves teritorija(P) un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN), nosakot teritorijas galvenos izmantošanas veidus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” pielikuma nr.3 “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”.

Lokālplānojuma ierosinātājs: Ilūkstes novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Ilūkstes novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļas attīstības plānošanas speciāliste Zanda Lisovska, e-pasts: zanda.lisovska@ilukste.lv .

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti” (Līna Dmitrijeva, tālr. 26522307, e-pasts: lina@rp.lv)


PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PĀRTRAUKŠANU

Ar Daugavpils novada domes 2020.gada 27.oktobra sēdes lēmumu Nr.2506 “Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai izstrādes pārtraukšanu” (z.v. ar kad.apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 006 0005, 4494 006 0006, 4494 006 0003, 4494 005 0287, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 4468
007 0139 ) (protokols Nr.100, 2.&)” tika pārtraukta lokālplānojuma izstrāde. Lēmums ir pieņemts, pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas 2020.gada 24.septembra iesniegumu par lokālplānojuma izstrādes apturēšanu.

2020.gada 27.oktobra sēdes lēmums Nr.2506 “Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai izstrādes pārtraukšanu”

Ar Aizsardzības ministrijas atbildēm uz lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem iedzīvotāju komentāriem vai iepazīties sadaļā SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA.


PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU

2018. gada 8. martā Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr.682 (protokola Nr. 26., 24. §) “Par lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils novada domes saistošie noteikumi Nr.17 “Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv, darba dienās Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē Daugavpilī, Rīgas ielā 2-29, kā arī šeit:

PAZIŅOJUMS PAR SANĀKSMI

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktam 2018.gada 16.februārī pulksten 10.00 Daugavpils novada domes sēžu zālē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi par lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250 (Līksnas pagasts, Daugavpils novads) redakciju.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.442 (protokols Nr.16.,2.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250 (Līksnas pagasts, Daugavpils novads) redakcija.

2017. gada 23. novembra domes sēdes lēmums Nr. 442 “Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš ir no 04.12.2017. līdz 03.01.2018.. Publiskās apspriešanas apspriede notiks 2017.gada 20.decembrī plkst.11.00 Līksnas pagasta pārvaldē (Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads). Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018.gada 3.janvārim Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldei, (Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski: planojam.novadu@dnd.lv.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) Domes darba laikā, interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā  “Sabiedrības līdzdalība” un www.geolatvija.lv,  kā arī šeit:

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2017.gada 23.februārī Daugavpils novada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 44680090282, 44680070017, 44680090250 Līksnas pagasts, Daugavpils novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu (lēmums Nr.150, protokols Nr.4, 24 &).

 2017. gada 23. februāra domes sēdes lēmums Nr. 150 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 44680090282, 44680070017, 44680090250 Līksnas pagasts, Daugavpils novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2015.gada 13.augustā Daugavpils novada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Daugavpils novada rūpnieciskās apbūves teritoriju precizēšanai (lēmums Nr.701, protokols Nr.19., 44 &).

2015.gada 13.jūlija domes sēdes lēmums Nr.701 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu”

2016.gada 13.oktobra domes lēmums Nr.909 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr.764 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu””

2018.gada 29.novembra Domes sēdes lēmuma Nr.1179 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 13.augusta lēmumā Nr.701 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu””


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo , ka 2014.gada 31.jūlijā Daugavpils novada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu meža aizsargjoslas ap Daugavpils pilsētu precizēšanai  (lēmums Nr.764, protokols Nr.17, 88 &)

2014.gada 31.jūlija domes sēdes lēmums Nr.764 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu”

2016.gada 13.oktobra domes lēmums Nr.910 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 13.augusta lēmumā Nr.701 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu””