Lokālplānojumi

LOKĀLPLĀNOJUMS, AR KURU GROZA DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM LIDOSTAS IELĀ 4, LOCIKOS, NAUJENES PAGASTĀ, AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA, KAS GROZA DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU AUGŠDAUGAVAS NOVADA NAUJENES PAGASTA ZEMES VIENĪBAI AR KADASTRA APZĪMĒJUMU NR. 44740020029, REDAKCIJAS NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI UN INSTITŪCIJU ATZINUMU SAŅEMŠANAI

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024.gada 29.februāra lēmumu Nr.1912 (protokols Nr.94.,8.&) “Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Naujenes pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029 (Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads).

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir, grozot spēkā esošo Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, paaugstināt teritorijas potenciāla izmantošanas efektivitāti, precizējot un paplašinot rūpnieciskās un tehniskās apbūves un teritorijas izmantošanas īpatsvaru un izvietojumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029), ko ir plānots izmantot industriālajai attīstībai, izveidojot industriālo parku un saglabājot iespēju rekonstruēt Daugavpils lidlauku atbilstoši Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) koncepcijai.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 13.marta līdz 11.aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 27. martā plkst. 17:00. hibrīdrežīmā, izmantojot Zoom platformu. Attālinātai dalībai sanāksmē lūdzam pieteikties iepriekš, līdz 2024. gada 27.martam, rakstot uz elektroniskā pasta adresi olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un epasta adresi. Piekļuves saite Zoom sanāksmei tiks nosūtīta ne vēlāk kā stundu pirms sanāksmes. Piedalīties sanāksmē klātienē varēs, atnākot uz Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes telpām Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Sanāksme notiks 2.stāvā, sēžu zālē.

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:

  • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28324;
  • Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes telpās (Rīgas iela 2, Daugavpils) iestādes darba laikā;
  • Naujenes pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Skolas iela 15, Naujene, Augšdaugavas novads) iestādes darba laikā.

Priekšlikumus par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem rakstiskā veidā var iesniegt līdz publiskās apspriešanas termiņa beigām (norādot “Lokālplānojums industriālā parka izveidošanai”:

  • sūtot pašvaldības e adresē;
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv;
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedzot vai nosūtot pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai jebkurai novada pagasta/pilsētas pārvaldei to darba laikā;
  • Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28324

Lai saņemtu konsultāciju (attālināti vai klātienē), lūdzam sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāju Olgu Lukaševiču (tālrunis: 65476882, e-pasts: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv) vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Santu Pētersoni (tālrunis: 29419002, e-pasts: santa@rp.lv).

Lokālplānojuma redakcijas izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti” (Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, e-pasts: birojs@rp.lv, tālr. 26522307, www.rp.lv).

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU VEIKŠANAI NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM LIDOSTAS IELĀ 4, LOCIKOS, NAUJENES PAGASTĀ, AUGŠDAUGAVAS NOVADĀ

2023.gada 14.septembrī Augšdaugavas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.1578 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajam īpašumam Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā” (prot. Nr.76, 36.&).

LĒMUMI:

14.09.2023. lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma teritorija: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4474 002 0029 Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Lokālplānojuma izstrāde nepieciešama, lai, grozot spēkā esošo Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, paaugstināt teritorijas potenciāla izmantošanas efektivitāti, precizējot un paplašinot rūpnieciskās un tehniskās apbūves un teritorijas izmantošana īpatsvaru un izvietojumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 44740020029), ko ir plānots plānots izmantot industriālajai attīstībai, izveidojot industriālo parku un saglabājot iespēju rekonstruēt Daugavpils lidlauku atbilstoši Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) koncepcijai.

Lokālplānojuma ierosinātājs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča, e-pasts: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv

LOKĀLPLĀNOJUMS, AR KURU GROZA DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU AUGŠDAUGAVAS INDUSTRIĀLĀ PARKA IZVEIDOŠANAI

ZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA, KAS GROZA DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU AUGŠDAUGAVAS INDUSTRIĀLĀ PARKA IZVEIDOŠANAI, REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU IZVĒRTĒŠANU

No 2023.gada 17.novembra līdz 19.decembrim notika lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Par publiskās apspriešanas norisi sagatavots ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, kas iekļauj kopsavilkumu ar 3 pielikumiem:

Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu

Saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_22499

Lēmums par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA, KAS GROZA DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU AUGŠDAUGAVAS INDUSTRIĀLĀ PARKA IZVEIDOŠANAI, REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023.gada 26.oktobra lēmumu Nr.1645 (protokols Nr.82.,5.&) “Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem Nr.44680060119, Nr.44680060510, Nr.44680060511, Nr.44680070016, Nr.44680070121, Nr.44680070122, Nr.44680070123, Nr.44680070136 un Nr.44680070179 (Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads). Vienlaikus publiskajai apspriešanai tiek nodots arī lokālplānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais Vides pārskata projekts.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus perspektīvā Augšdaugavas industriālā parka attīstībai, grozot spēkā esošo Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, paredzot teritorijas izmantošanas iespējas atbilstoši funkcionālajam zonējumam "Rūpnieciskās apbūves teritorija”, ņemot vērā teritorijas transportģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības, atbilstošu tehnisko parametru inženierkomunikāciju pieejamību un satiksmes infrastruktūras pieslēgumu iespējamību Teritorijas izmantošanas novirzīšana biznesa kompleksu vides izbūvei stratēģiskie mērķi ir radīt priekšnoteikumus sekmīgai investoru piesaistei jaunu ražotņu un darba vietu izveidei, veicinot Augšdaugavas novada un Latgales reģiona kopējo konkurētspējīgu izaugsmi un sabiedrības labklājību.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 17.novembra līdz 19.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 12. decembrī plkst. 17:00. videokonferences formātā Zoom platformā. Dalībai sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties, līdz 2023. gada 12.decembrim rakstot uz elektroniskā pasta adresi sarmite@g93.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un epasta adresi. Piekļuves saite Zoom sanāksmei tiks nosūtīta ne vēlāk, kā stundu pirms sanāksmes.

Publiskās apspriešanas ietvaros ar lokālplānojuma materiāliem un Vides pārskata projektu var iepazīties:
• elektroniski - Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22499;
• izdruku formā – Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas telpās (Rīgas iela 2, 20.kab., Daugavpils) iestādes darba laikā.

Priekšlikumus par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem rakstiskā veidā var iesniegt līdz publiskās apspriešanas termiņa beigām (norādot “Lokālplānojums industriālā parka izveidošanai”:
• sūtot pašvaldības e adresē;
• elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@augsdaugavasnovads.lv;
• pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedzot vai nosūtot pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) vai jebkurai novada pagasta/pilsētas pārvaldei to darba laikā;
• Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22499

Lai saņemtu konsultāciju (attālināti vai klātienē), lūdzam sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Plānošanas nodaļas vadītāju Olgu Lukaševiču (tālrunis: 65476882, e-pasts: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv) vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāvi Sarmīti Lesiņu (tālrunis: 29171134, e-pasts: sarmite@g93.lv).

Lokālplānojuma redakcijas un  SIVN Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@g93.lv, tālr. 27373939, www.grupa93.lv).

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA, AR KURU GROZA DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU AUGŠDAUGAVAS INDUSTRIĀLĀ PARKA IZVEIDOŠANAI, IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

2021.gada 9.decembrī Augšdaugavas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.293 “Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Līksnas pagasta zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu Nr.44680060510 un Nr.44680060511, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot. Nr.16, 24.&).

LĒMUMI:

26.10.2023. lēmums par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

14.09.2023. lēmums par grozījumiem lēmumā par lokālplānojuma izstrādes uzsākšnu un darba uzdevuma apstiprināšanu

23.02.2023. lēmums par grozījumiem lēmumā par lokālplānojuma izstrādes uzsākšnu un darba uzdevuma apstiprināšanu

17.03.2022. lēmums par grozījumiem lēmumā par lokālplānojuma izstrādes uzsākšnu un darba uzdevuma apstiprināšanu

09.12.2021. lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Lokālplānojuma teritorija: zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4468 006 0119, 4468 006 0510, 4468 006 0511, 4468 007 0016, 4468 007 0121, 4468 007 0122, 4468 007 0123, 4468 007 0136 un 4468 007 0179 Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: grozīt Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, lai mainītu funkcionālo zonu no Mežu teritorija (M) uz funkcionālo zonu Rūpnieciskās apbūves teritorija (R).

Lokālplānojuma ierosinātājs: Augšdaugavas novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča, e-pasts: olga.lukasevica@augsdaugavasnovads.lv


PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANU

Augšdaugavas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz 2022. gada 19. janvāra LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-15/502, ir uzsākta 2021. gada 11. novembrasaistošo noteikumu Nr. 11 “Lokālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44070010297 (Ilūkstes pilsētā) ar  mērķi grozīt teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” īstenošana.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par lokālplānojuma īstenošanu.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU

Augšdaugavas novada dome 11.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 234 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr.13, 1 &) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 11 “Lokālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44070010297 (Ilūkstes pilsētā) ar  mērķi grozīt teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv, darba dienās Augšdaugavas novada domes Attīstības pārvaldē (Daugavpilī, Rīgas ielā 2), Ilūkstes pilsētas administrācijā, (Brīvības iela 7, Ilūkste)kā arī šeit:

Augšdaugavas novada domes 11.11.2021. lēmums Nr. 234 un saistošie noteikumi Nr.11

PAGARINĀTA LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA LĪDZ 02.11.2021.

Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir  nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks tika noteikts no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada 26.oktobrim. Tehnisku iemeslu dēļ, publiskās apspriešanas laiks pagarināts, līdz ar to  ar dokumentu var iepazīties un priekšlikumus iesniegt līdz 2021.gada 2.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā, piekļuves adrese : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija:

Lokālplānojuma redakcija pieejama portālā www.geolatvija.lv – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 02.11.2021.:
1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401)
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv;
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU
Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

2021.gada 16.septembra lēmums Nr.137 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, redakciojas nodošanu publiskajai apspriešanai”

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada 26.oktobrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā,

Piekļuves informācija ZOOM platformā : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija:

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties:
•Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, pašvaldības darba laikā.
•Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā: Rīgas iela 2, Daugavpils, pašvaldības darba laikā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 26.10.2021.:
1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401)
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv;
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA “ZEMNIEKU IELA 42” IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

lūkstes novada dome 2021.gada 27.maijā pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, §29.) Nr.202 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”, ar ko tiek grozīts Ilūkstes novada Teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam.

Lokālplānojuma teritorija: nekustamais īpašums Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Ilūkstes novadā, 0,6251 ha platībā, kadastra apzīmējums 4407 001 0297.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: – mainīt funkcionālo zonējumu no dabas apstādījumu teritorija (DA) un lauksaimniecības teritorija(L2) uz publiskās apbūves teritorija(P) un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN), nosakot teritorijas galvenos izmantošanas veidus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” pielikuma nr.3 “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”.

Lokālplānojuma ierosinātājs: Ilūkstes novada pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Ilūkstes novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļas attīstības plānošanas speciāliste Zanda Lisovska, e-pasts: zanda.lisovska@ilukste.lv .

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti” (Līna Dmitrijeva, tālr. 26522307, e-pasts: lina@rp.lv)


PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PĀRTRAUKŠANU

Ar Daugavpils novada domes 2020.gada 27.oktobra sēdes lēmumu Nr.2506 “Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai izstrādes pārtraukšanu” (z.v. ar kad.apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 006 0005, 4494 006 0006, 4494 006 0003, 4494 005 0287, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 4468
007 0139 ) (protokols Nr.100, 2.&)” tika pārtraukta lokālplānojuma izstrāde. Lēmums ir pieņemts, pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas 2020.gada 24.septembra iesniegumu par lokālplānojuma izstrādes apturēšanu.

2020.gada 27.oktobra sēdes lēmums Nr.2506 “Par lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai izstrādes pārtraukšanu”

Ar Aizsardzības ministrijas atbildēm uz lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem iedzīvotāju komentāriem vai iepazīties sadaļā SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA.


PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU

2018. gada 8. martā Daugavpils novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr.682 (protokola Nr. 26., 24. §) “Par lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils novada domes saistošie noteikumi Nr.17 “Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv, darba dienās Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē Daugavpilī, Rīgas ielā 2-29, kā arī šeit:

PAZIŅOJUMS PAR SANĀKSMI

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktam 2018.gada 16.februārī pulksten 10.00 Daugavpils novada domes sēžu zālē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi par lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250 (Līksnas pagasts, Daugavpils novads) redakciju.

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2017.gada 23.novembra lēmumu Nr.442 (protokols Nr.16.,2.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4468 009 0282, 4468 007 0017, 4468 009 0250 (Līksnas pagasts, Daugavpils novads) redakcija.

2017. gada 23. novembra domes sēdes lēmums Nr. 442 “Par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš ir no 04.12.2017. līdz 03.01.2018.. Publiskās apspriešanas apspriede notiks 2017.gada 20.decembrī plkst.11.00 Līksnas pagasta pārvaldē (Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads). Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018.gada 3.janvārim Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldei, (Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski: planojam.novadu@dnd.lv.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) Domes darba laikā, interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā  “Sabiedrības līdzdalība” un www.geolatvija.lv,  kā arī šeit:

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2017.gada 23.februārī Daugavpils novada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 44680090282, 44680070017, 44680090250 Līksnas pagasts, Daugavpils novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu (lēmums Nr.150, protokols Nr.4, 24 &).

 2017. gada 23. februāra domes sēdes lēmums Nr. 150 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 44680090282, 44680070017, 44680090250 Līksnas pagasts, Daugavpils novads, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu”


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo, ka 2015.gada 13.augustā Daugavpils novada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Daugavpils novada rūpnieciskās apbūves teritoriju precizēšanai (lēmums Nr.701, protokols Nr.19., 44 &).

2015.gada 13.jūlija domes sēdes lēmums Nr.701 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu”

2016.gada 13.oktobra domes lēmums Nr.909 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr.764 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu””

2018.gada 29.novembra Domes sēdes lēmuma Nr.1179 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 13.augusta lēmumā Nr.701 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu””


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Daugavpils novada dome paziņo , ka 2014.gada 31.jūlijā Daugavpils novada dome apstiprināja lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu meža aizsargjoslas ap Daugavpils pilsētu precizēšanai  (lēmums Nr.764, protokols Nr.17, 88 &)

2014.gada 31.jūlija domes sēdes lēmums Nr.764 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu”

2016.gada 13.oktobra domes lēmums Nr.910 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 13.augusta lēmumā Nr.701 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu””