Teritorijas plānojumi

Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma, teritorijas izmantošanas aprobežojumu un apgrūtinājumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņas izstrādā kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus vai kā lokālplānojumu, ar kuru tiek grozīts teritorijas plānojums.

AGŠDAUGAVAS novada teritorijas plānojumS (izstrādes stadijā)

Paziņojums par Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Augšdaugavas novada pašvaldības dome 2022. gada 25. jūlijā pieņēma lēmumu Nr.790 "Par Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu"

Ikviens novadnieks tiek aicināts aktīvi piedalīties jauna teritorijas plānojuma izstrādē. Lūdzam visu novadā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekus izvērtēt to izmantošanu, jo teritorijas plānojuma izstrādes procesā ir iespējams mainīt novada teritorijas atļautās izmantošanas funkcionālo zonējumu, apbūves noteikumus, kā arī ciemu robežas, ja vien ierosinājumi ir loģiski pamatoti un kopsakarībā ar visa novada plānojumu.

Aicinām iesaistīties plānošanas procesā, līdz 2022. gada 10. oktobrim sniedzot priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei.

Rakstveida priekšlikumi iesniedzami, nosūtot elektroniski uz e-adresi vai e-pastu planojam.novadu@augsdaugavasnovads.lv, ar pasta starpniecību Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, vai vēršoties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā vai jebkurā Augšdaugavas novada pagasta pārvaldē, kā arī Ilūkstes pilsētas administrācijā.

Iesnieguma veidlapa ir pieejama šeit: PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA un sadaļā “Sabiedrības līdzdalība ”, kā arī papīra formā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Augšdaugavas novada pagasta pārvaldē, kā arī Ilūkstes pilsētas administrācijā.

Ar izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju būs iespējamas iepazīties, kā arī izteikt savu viedokli par to publiskās apspriešanas laikā, par kuras norisi informācija sekos.

SPĒKĀ ESOŠIE TERITORIJAS PLĀNOJUMI

Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam

Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās un īstenošanas uzsākšanas datumsTeritorijas plānojums apstiprināts 2014.gada 2.jūlijā ar Daugavpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (lēmums Nr.667)
Saistošie noteikumi stājas spēkā 08.07.2014.
Publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis"
Saistošie noteikumi ir īstenojami no 2014.gada 11.septembra, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 11.septembra vēstuli Nr.15.18-1e/8343.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Kartes:
1.Ambeļu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
2.Biķernieku pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.Demenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
4.Dubnas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
5.Kalkūnes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
6.Kalupes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
7.Laucesas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
8.Līksnas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
9.Maļinovas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
10.Medumu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
11.Naujenes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
12.Nīcgales pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
13.Salienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
14.Skrudalienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
15.Sventes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
16.Tabores pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
17.Vaboles pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
18.Vecsalienas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
19.Višķu pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Kartoshēmas:
1.Daugavpils novada īpašu ainavu areāli
2.Daugavpils novada teritorijas augsnes kvalitāte
3.Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekti
4.Riska teritorijas un objekti Daugavpils novada teritorijā
5.Daugavpils novada Višķu pagasta ciemu plānotās ielas
6.Daugavpils novada Skrudalienas pagasta ciemu plānotās ielas
7.Daugavpils novada Nīcgales pagasta ciemu plānotās ielas
8.Daugavpils novada administratīvās teritorijas robežas izmaiņu projekts
Paskaidrojuma rakstsPaskaidrojuma raksts
Pielikumi Paskaidrojuma rakstam
Vides pārskatsVides pārskats
Pieejamība Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālāhttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_219
Iespēja iepazīties ar teritorijas plānojumu papīra formāDarba laikā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 2-29, Daugavpilī

Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019. – 2030.gadam

Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās un īstenošanas uzsākšanas datumsTeritorijas plānojums apstiprināts 2018.gada 20.decembrī ar Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018 “Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (lēmums Nr. 395)
Saistošie noteikumi stājas spēkā 11.01.2019.
Publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis"
Saistošie noteikumi ir īstenojami no 2019.gada 20.marta, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 20.martaa vēstuli Nr. 15-2/2512.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiTeritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa
Kartes:
1.Baltmuižas funkcionālais zonējums
2.Bebrenes pagasta funkcionālais zonējums
3.Bebrenes funkcionālais zonējums
4.Doļnajas funkcionālais zonējums
5.Dvietes pagasta funkcionālais zonējums
6.Dvietes funkcionālais zonējums
7.Eglaines pagasta funkcionālais zonējums
8.Eglaines funkcionālais zonējums
9.Ilūkstes funkcionālais zonējums
10.Ilzes funkcionālais zonējums
11.Pašulienes funkcionālais zonējums
12.Pilskalnes pagasta funkcionālais zonējums
13.Pilskalnes funkcionālais zonējums
14.Prodes pagasta funkcionālais zonējums
15.Raudas funkcionālais zonējums
16.Šēderes pagasta funkcionālais zonējums
17.Šēderes funkcionālais zonējums
18.Subates funkcionālais zonējums
19.Vitkušku funkcionālais zonējums

Tematiskie attēli:
1.Apdzīvojamā struktūrā
2.Viensētu izvietojums
3.Aizsargājamas dabas teritorijas un objekti
4.Applūstošas teritorijas
5.Nekustamo īpašumu piederība
6.Kultūras pieminekļi un pašvaldības nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti
7.Lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtība
8.Meliorētas lauksaimniecības zemes
9.Transporta infrastruktūra
10.Ilūkstes novada teritorijas izmantošana
11.Pilsētu un ciemu teritoriju robežas
12.Ilūkstes pilsētas robeža
13.Subates pilsētas robežas
14.Bebrenes pagasta Bebrenes ciema robežas
15.Bebrenes pagasta Ilzes ciema robežas
16.Dvietes pagasta Dvietes ciema robežas
17.Eglaines pagasta Eglaines ciema robežas
18.Eglaines pagasta Baltmuižas ciema robežas
19.Eglaines pagasta Vitkušķu ciema robežas
20.Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciema robežas
21.Pilskalnes pagasta Doļnajas ciema robežas
22.Šederes pagasta Šederes ciema robežas
23.Šederes pagasta Pašulienes ciema robežas
24.Šederes pagasta Raudas ciema robežas
25.Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN)
26.Valsts un vietējie ģeodēziskā tikla punkti
27.Elektroapgāde
Paskaidrojuma rakstsPaskaidrojuma raksts
Vides pārskatsVides pārskats
Pieejamība Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālāhttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_219
Iespēja iepazīties ar teritorijas plānojumu papīra formāDarba laikā Ilūkstes pilsētas administrācijas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā,
Brīvības ielā 7, Ilūkstē