Darīt visu, lai izglītojamais uz skolu nāktu ar prieku

AKTUĀLI

Vaboles vidusskola līdzīgi, ka arī citas mācību iestādes ir sākušas jauno mācību gadu. Skolas uzdevums šogad ir organizēt dzīvi tā, lai skolēnam būtu prieks nākt uz skolu, teic direktore Elita Skrupska. Lai to sasniegtu, pedagogiem kopā ar izglītojamajiem būs maksimāli daudz jāsasniedz tieši mācību stundās, lai samazinātu mājas darbu apjomu vai  atteiktos no tiem.

“Skolotāju kolektīvs šogad ir nokomplektēts. Pagājušajā gadā četri skolotāji neturpināja darbu skolā, Covid-19 pandēmijas seku dēļ, un pārtrauca darba attiecības,” teic Vaboles vidusskolas direktore Elita Skrupska. Jauni skolotāji šogad ir vizuālās mākslas un ģeogrāfijas priekšmetos, pirmsskolā,   robotikas pulciņā. Viena no skolas absolventēm, bet pašlaik Līksnas kultūras nama vadītāja, vadīs folkloras kopu. E. Skrupska piebilst, ka sakarā ar mazo skolēnu skaitu pirmsskolas obligātā izglītības vecuma bērnu grupā, nav iespējams  nodrošināt pilnu pedagoga  slodzi, tādēļ atrast skolotāju ir liels izaicinājums.

Šogad Vaboles vidusskolā zināšanas gūst 91 izglītojamais, kopā ar pirmsskolu, kur ir 19 skolēni, bet nākamgad, visticamāk, izglītības iestāde kļūs par pamatskolu, jo vidusskolas posmā nav pietiekams izglītojamo skaits. Pēc direktores teiktā, daļa izglītojamo, kas dzīvo Līksnas un Vaboles pagastos, mācās Daugavpils izglītības iestādēs, jo vecākiem tur ir darbs. Taču ir vērojama arī pretējā tendence –  pilsētnieki, kuriem ir kaut vai neliela saikne ar novadu, mācās Vaboles vidusskolā. Šogad tāds izglītojamais ir 1. klasē. Tāpat  ģimene, kas ir pārcēlusies uz dzīvi Līksnā, izvēlējusies savus bērnus skolot Vaboles vidusskolā. Turpina E. Skrupska: “Labprāt uzņemsim skolēnus, kas dažādu iemeslu dēļ nespēj mācīties lielā kolektīvā. Vaboles vidusskolā ir arī speciālās izglītības programmas – esam atvērti visiem bērniem.”

Jaunākās tehnoloģijas kompetenču izglītībā

Mūsdienās ar interaktīvajām tāfelēm un ekrāniem kabinetos jau vairs nevienu nepārsteigt. Vabolē tos izmanto, apgūstot lielāko daļu mācību priekšmetu, arī sākumskolā. Interaktīvās tāfeles ir ērtas dažādu materiālu vizualizēšanai vai arī palīglīdzekļu izmantošanai, kā soma.lv, kur pastāv iespēja izmantot jau gatavās interaktīvās darba lapas - ikkatrs izglītojamais tās var izmantot, izvēloties pareizās atbildes vai pildot uzdevumus. “Skola mēģina vecās interaktīvās tāfeles nomainīt, tiek iegādātas jaunas, kas ir vēl modernākas. Piemēram, strādāt tajās var manuāli, neizmantojot speciālās pildspalvas,”skaidro direktores vietniece izglītības jomā Ingrīda Litiņa. Vaboles vidusskolā pedagogi cenšas rast balansu starp moderno un to, kam būs vērtība mūžu mūžos jeb dzīvo vārdu.

Zinību dienā 2022./2023. m. g.

Vidusskolas posmā ir priekšmeti ar mazu stundu skaitu, kas ir pamata līmenī un ir priekšmeti “optimālajā” un “padziļinātajā” līmenī. 12. klašu padziļinātie priekšmeti notiek ar lielāku stundu skaitu, to apguvē skolēniem jāattīsta spriešanas, analīzes un diskusijas spējas. Vidusskolēniem ir jāprot pamatot savu viedokli. Iepriekšējā gada 11. klases centralizētajā optimālā līmeņa matemātikas eksāmenā jau tika vērtēts ne tikai pats risinājums, bet arī matemātiskā valoda un pamatojums.

Cenšas noturēt augsto līmeni

Izglītības kvalitāti skolās var mērīt dažādos veidos un rādītājos. E - klasē iegūstams skolēnu dalījums pa apguves līmeņiem pēc vērtējumiem visos mācību priekšmetos. Vaboles vidusskola vidējo vērtējumu cenšas „noturēt” virs 7 ballēm, kas ir samērā augsts rādītājs. Pēdējā mācību gada noslēgumā nevienam no Vaboles vidusskolas skolēniem nav bijuši gada vērtējumi nepietiekamajā līmenī. “Vaboles vidusskolā gandrīz visu priekšmetu centralizētajos eksāmenos rezultāti ir virs valsts vidējā līmeņa,” rezumē I. Litiņa.Pēc viņas teiktā, nedaudz „pieklibo” angļu valoda, tieši vidusskolas posmā, bet pamatskolā rezultāti  ir daudz augstāki, nekā valstī vidēji. Skola ir stipra eksaktajos priekšmetos – fizikā, ķīmijā, matemātikā, kā arī latviešu un krievu valodā.

Lauku skolas prioritātes

Pēc mācību stundām, tad kad beidzas mācību process, izglītojamie apgūst interešu izglītību. Bērni parasti mēdz izvēlēties vairākas programmas jeb pulciņus. Vaboles vidusskolā darbojas skautu un gaidu organizācija, jaunsargu nodarbības, sporta pulciņš, folkloras kopa, divi deju kolektīvi, ansamblis, robotikas un vides pulciņš. Tāpat skolā pagājušajā mācību gadā tika ieviests kāds jauninājums – izglītojamie telefonus atstāj dežurantam pie ieejas. Lai kompensētu starpbrīžu spēlēšanos viedierīcēs, tiek piedomāts pie aktīvajiem starpbrīžiem. Zālienā pie skolas tika uzstādīti futbola vārti, drīz tiks uzlikts arī volejbola siets, bet gaiteņos jaunieši var spēlēt novusu. “Skola ir dzīva, tā nav robotizēta, bērni starpbrīžos ir aktīvi, spēlē futbolu un novusu. Protams rodas citas problēmas, jo skolā “nāk” dubļi un netīrība, bet tas ir tā vērts,” piebilst direktore.

Kā vienu no bonusiem, mācoties Vaboles skolā, var minēt latvisko vidi. Vaboles pagasts ir diezgan latvisks pats par sevi, un tikai neliela daļa iedzīvotāju ir krievvalodīgie. Tā kā cittautiešu atvasēm skolā nav iespējas runāt krieviski, tad latviešu valoda tiek apgūta salīdzinoši ātri un labā līmenī. Direktore atminas vienu no skolas krievvalodīgajām audzēknēm, kura piedalījās  latviešu valodas olimpiādē novadā un arī valsts līmenī guva godalgotas vietas. Šajā mācību gadā skolā mācīsies meitene, kura līdz šim mācījās  Daugavpils izglītības iestādē un viņai ir nepieciešams apgūt prasmi runāt un lasīt valsts valodā. Skolas vadība iedrošināja jaunietes vecākus mācīties Vabolē, un, kā atzīst E. Skrupska, cerams, ka jau pavisam drīz skolniece runās latviski: “Viss notiek dabiskā, pašsaprotamā un latviskā vidē bez piespiešanas.”

Skolas sasniegumi

Piecus gadus pēc kārtas Vaboles vidusskola saņēma  apbalvojumus Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā. Skolu reitinga 2020. gada apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par sasniegumiem mācību priekšmetu mācīšanā izglītības iestāde saņēma “Lielo Pūci”. Lauku vidusskolu kategorijā, kurā ietilpst arī Augšdaugavas novada vispārējās izglītības iestādes, Vaboles vidusskola ieņēma 1. vietu valstī. Iepriekš līdzīga balva tika saņemta 2019. gadā skolas 100 gadu pastāvēšanas jubilejā. “Vaboles vidusskolā notiek kvalitatīvs

mācību process, kas nav pašsaprotama lieta. Pie tā pieliek pūles skolas administrācija un ikviens pedagogs.”

Vaboles vidusskolai kā mazai skolai ir raksturīga pašsaprotama mācību procesa individualizācija, diferenciācija un personalizācija. Tā kā skolēnu skaits klasēs ir salīdzinoši neliels, skolotājiem nav grūti atcerēties, kas katram no  skolēniem  izdevās, bet kas nē. Tāpēc, gatavojoties stundām, skolotājs plāno to norisi atbilstoši izglītojamo spējām, prasmēm un interesēm. Lielajās pilsētu skolās to nodrošināt ir daudz sarežģītāk, jo atcerēties visu par lielu izglītojamo skaitu ir grūti.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Publiskā apspriešana Špoģos