Vaboles vidusskolas sasniegumi izglītībā

AKTUĀLI

Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitinga 2020. gada apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sumināti laureāti un pasniegtas balvas par sasniegumiem mācību priekšmetu mācīšanā. Šogad balva “Lielā Pūce”, kas katru gadu tiek izgatavota īpašā veidolā, atceļojusi uz Augšdaugavas novadu.

Lauku vidusskolu kategorijā, kurā ietilpst arī Augšdaugavas novada vispārējās izglītības iestādes,  ceļojošo balvu Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā par 1. vietu saņēma Vaboles vidusskola. Otrajā vietā ierindojusies Ādažu vidusskola, bet trešā vieta — Zvejniekciema vidusskolai.

Jāpiebilst, ka Vaboles vidusskola “Lielo Pūci” saņem jau otro gadu pēc kārtas. Pirmo balvu skola ieguva 2019. gadā. 2020. gada balvas pasniegšana iekavējusies, jo rudenī, kad tā bija jāpasniedz, skolas jau strādāja attālināti. Elita Skrupska atzīmē, ka viņas vadītajai vidusskolai iepriekš ir pasniegtas nominācijas arī atsevišķos mācību priekšmetos, tādēļ apbalvošanas ceremonijās viņi ir bijuši vairākkārt.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, kur norisinājās apbalvošanas pasākums, ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Emīla Dārziņa mūzikas skolas izglītojamie. Diemžēl ne visiem priekšmetu skolotājiem izdevās tikt pasākumā, jo tas bija paredzēts tikai vakcinētiem, taču balvas un atzinības tik un tā tika nogādātas Vabolē.

Sasniegumu pamatā ir izcila darba organizācija

Vaboles vidusskola saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda balvu par “izcilu mācību darba organizāciju”, kā arī balvu angļu valodas skolotājiem par “izciliem sasniegumiem angļu valodas mācīšanā.” Lai skolā viss raiti ritētu, katru nedēļu tiek rīkotas sanāksmes, kurās tiek apspriesti svarīgākie jautājumi, skaidro direktore. “Sazobei kolēģu vidū ir jābūt visos līmeņos. Ir svarīgi, lai būtu skolotāju kopības sajūta. Šādā gadījumā veidojas kopīgā atbildība. Tas arī nodrošina mācību procesa labu organizācijas līmeni,” turpina E. Skrupska. Labu skolas kolektīva organizatorisko spēju līmeni pierāda arī augsts Centralizēto eksāmenu līmenis 2020. gadā. Fizikas eksāmenā diviem Vaboles vidusskolas izglītojamiem bija augstākās vietas Latvijā (pirmā un otrā valstī). Skolā ir nodrošināti visi nepieciešamie mācību līdzekļi, bet skolotājiem – darba apstākļi. Pedagogu profesionālajai attīstībai ir nodrošinātas arī tālākizglītības iespējas. Kā atzīst direktore, ir dzirdēts viedoklis, ka CE kārtošana ir nieks, ka svarīgākas ir iegūtās vietas olimpiādēs. Patiesībā tā tas nav. Augstu CE rezultātu pamatā ir ļoti nozīmīgs darbs: “Svarīgākais ir iemācīt domāt, spriest, izteikties, kas galu galā arī ietekmē audzēkņa kopējo attīstību.”

Draudzīgā aicinājuma Skolu reitings jau vairāku gadu garumā tiek veidots, izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinībās (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē četrās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas. Tāpat tika vērtēta arī skolu izaugsme mācību priekšmetos un kopvērtējumā. Katrā skolā jābūt vismaz trim skolēniem, kas kārto attiecīgo eksāmenu.

Skolas izcilnieki

Mācību gada rezultāti tika izvērtēti pa līmeņiem, piemēram, augstākajā līmenī, kur audzēkņiem ir ne zemāk kā 9 vai 10 balles, optimālajā līmenī, kur balles ir ne zemākas par 6 – 8  u.tt. 2020./21. mācību gadā Vaboles vidusskolā gandrīz 6% jeb 5 no 87 skolēniem mācījās, iegūstot 9 vai 10 balles, bet lielākā daļa (55%) jeb 48 izglītojamie gada rezultātos saņēma 6, 7, vai 8 balles. Vēl 35% audzēkņu kādā no mācību priekšmetiem bija vērtējums 4 vai 5 balles. Augstu zināšanu līmeni visos mācību priekšmetos ieguva pieci skolēni: A. Audzers, R. S. Mednis, M. Kārkliņa, L. Jankovska, M. Kucina.

Visas skolas izglītojamo vidējais vērtējums priekšmetos ir 7,35 balles. Vissekmīgāk padodas tādi priekšmeti kā mājsaimniecība (10 balles), sports (9,06 balles), mājturība un tehnoloģijas (9 balles), sociālās zinības (8,81 balle), dizains un tehnoloģijas (8,25 balles), informātika (8,08 balles), tiem seko sociālās zinības, kulturoloģija un datorika. Eksaktajos priekšmetos, kur ir zemāki vērtējumi arī valstī, rezultāti Vaboles vidusskolā  ir pietiekoši augsti. Bioloģijā audzēkņi vidēji saņēma 7,51 balles, ģeogrāfijā 7,44 balles, fizikā 7,21 balli.

Pēc vērtējumiem mācību priekšmetos atestātā par vidējo izglītību labākais 2020. gadā  ir bijis R. Kucins. Viņam 12 mācību priekšmetos no 17 iegūtas 10 balles, bet pārējos vērtējums ir 9 balles. Līdzīgi augsts zināšanu vērtējums ir arī N. Skrindam, kuram 9 mācību priekšmetos ir 10 balles, bet pārējos vērtējumi ir 9 vai 8 balles. Arī skolniecei E. Skrupskai četros priekšmetos vērtējums bijis ir 10 balles, bet pārējos arī ir tikai 8 un  9 balles. Līdzīgi ir arī G. Vaiderei, kurai eksāmenos ir trīs vērtējumi 10 un neviena zemāka par 8.

Maza skola – kvalitatīva izglītība

Kā tika minēts, skolēnu skaits diemžēl ir mazs un turpina samazināties. Šobrīd tie ir 87 izglītojamie jeb vidēji 8 – 9 bērni klasē. Vaboles skolā nav nokomplektēta 10. un 8. mācību klase. Skolas absolventi parasti pēc studijām neatgriežas dzimtajās vietās. Tas, ka klasē izglītojamo skaits ir samērā mazs, nodrošina to, ka mācību process tiek pakārtots bērnu spējām, zināšanām un prasmēm , atzīst skolas direktore. ”Mazākās klasēs var veltīt vairāk uzmanības individuālām izglītojamā vajadzībām,” turpina direktore. Protams, daudz kas atkarīgs arī no attieksmes, jo ir tādi skolēni , kuri mēdz teikt “pietiek ar to, cik ir”.

Vaboles vidusskola kā lauku skola ir tehnoloģiski nodrošināta ne sliktāk kā pilsētas skolas. Tajā ir pieejams aprīkojums priekšmetu sekmīgai apgūšanai, tostarp izglītojamie darbojas ar diviem 3D printeriem. Tos izmanto priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas,” lai izprintētu konkrētus priekšmetus. Izglītojamie apgūst gan izprintējamā priekšmeta dizainu, gan iekārtas programmēšanas īpatnības. Kā piemērs tika rādīts Vaboles vidusskolas 3D attēls ar apgaismojumu. “Nav svarīgi, ko konkrēti rada ar 3D printera palīdzību, bet svarīgāk ir, lai izglītojamie  nonāk līdz rezultātam,” piebilst E. Skrupska.

Covid ietekme un nometnes

Pagājušais mācību gads pagāja attālināti un ierobežojumu ēnā. Kā skaidro skolas direktore, attālinātais mācību režīms būtiski neietekmēja skolēnu sniegumu : “Mācību priekšmetu gada vērtējumu atšķirība, salīdzinot ar mācību gadam izvirzīto snieguma līmeni, bija salīdzinoša nenozīmīga. Esam veikuši izvērtējumu, un bijām patīkami pārsteigti, ka dažos priekšmetos vērtējums bija paaugstinājies.” E. Skrupska uzteic gan skolotājus, gan izglītojamos, gan vecākus, jo aizvadītais gads bija īpašs.

Covid ietekmē daudziem izglītojamiem pagājušajā mācību gadā radās emocionālās problēmas. Lai pārvarētu šīs grūtības, izmantojot valsts piedāvātos līdzekļus, augustā tika rīkotas divas nometnes jauniešiem. Vēl viena tiks rīkota rudens brīvlaikā. Nometņu laikā jauniešiem tika nodrošināta iespēja kopā lietderīgi pavadīt laiku, pildot dažādus interesantus uzdevumus, kas izglītojamiem ļoti trūka, ņemot vērā attālināto mācību procesu.

Skolā darbojas arī Vaboles 45. gaidu vienība. Latvijas skautu un gaidu organizācija  piedāvāja vaboliešiem uzrakstīt projektu gaidu nometnei. Tās ietvaros vasarā kopā ar Vaboles gaidu vienības vadītāju Ingrīdu Litiņu jaunieši pētīja Vaboles apkārtni un piedalījās Vienības nometnē. “Pats galvenais, ka meitenēm - gaidām tika dota iespēja pašām plānot šo nometni. Gaidu vadītāja  nenoteica nodarbības, bet šī iespēja tika dota pašām meitenēm. Svarīgi ir iemācīt plānošanu un pašvadību,” skaidro I. Litiņa. Jaunietes pašas sastādīja dienas grafiku, kopā ar gaidu organizācijas vadību izplānoja un iepirka nepieciešamos materiālus nometnei, arī ēdienu pirka un gatavoja pašas. Vaboles gaidu vienība “Labo darbu nedēļas” ietvaros sadarbībā ar skolas direktori un Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem dodas pie senioriem. Jaunietes tiem palīdz sakraut malku, atnest ūdeni, palīdz arī dažādos mājas darbos. Iespēju robežās pagastā tika iznēsāta novada avīze. Gadiem ilgās tradīcijas ietvaros Ziemassvētkos tiek apciemoti arī pagasta vientuļie seniori.

Pēc Draudzīgā aicinājuma reitinga dibinātāja Jāņa Endeles teiktā, visticamāk, notikusī skolu nomināciju pasniegšanas ceremonija bija pēdējā.

Apsveicam Vaboles vidusskolu ar sasniegtajiem rezultātiem!

Autors un foto: Dainis Bitiņš

Kūdras nozares attīstības perspektīvas Nīcgalē