Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu


Bērna dzimšanas pabalsts

300 eiro

Vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu var saņemt par katru jaundzimušo bērnu viens no bērna vecākiem, ja viņa un bērna pamata dzīvesvieta deklarēta Augšdaugavas novadā.

Pabalstu ir tiesīga saņemt arī persona, kura adoptējusi jaundzimušo, vai persona, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja vien šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

Lai saņemtu pabalstu jāgriežas Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļā (Rīgas ielā 2, Daugavpilī 2. vai 3. kabinetā, vai Brīvības ielā 7, Ilūkstē  10. kabinets) ar personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecības oriģinālu un bankas norēķinu kontu.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties šeit.