Laulības reģistrācija

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību:

 • personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu;
 • iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu;
 • bijušā laulātā miršanas apliecību.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas:

 • vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ja personas vēlas noslēgt laulību pie garīdznieka:

 • iesniegums jāiesniedz jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā. Pēc personu datu pārbaudes tiks izsniegta izziņa garīdzniekam par dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga 6 mēnešus.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību:

 • Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas
 • pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.

Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli, kas apliecināts ar Apostille.

Precīzāka informācija par dokumentu īstuma apliecināšanu un legalizāciju:
mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-unlegalizacija.

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības reģistrācijas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai atbilstošus apstākļus.

Iesnieguma par laulības noslēgšanu elektroniska iesniegšana:

Ar 2018. gada 1. jūniju pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi un pilngadīgi Latvijas Republikas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Abi laulātie aizpilda vienu kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu.

Iesnieguma veidlapa pieejama Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

Aizpildāmas visas iesnieguma ailes (izņemot aili par tautību – to var nenorādīt).

Dokumenta rekvizītu “Līgavaiņa paraksts” un “Līgavas
paraksts” neaizpilda.

Kopīgo iesniegumu abi laulātie paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Iesniegumam jābūt parakstītam ar diviem (abu laulāto) drošiem elektroniskajiem parakstiem.

Parakstīto iesniegumu nosūta uz dzimtsarakstu nodaļas e-pastu: dzimtsaraksti@augsdaugavasnovads.lv.

Jāgaida atbildi par iesnieguma saņemšanu. Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 17. punkts.

Jāsamaksā valsts nodeva par laulības reģistrāciju Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumu Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

 4. punktā noteikts, ka valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas, līdz ar to, valsts nodeva par laulības reģistrāciju jāsamaksā, iesniedzot iesniegumu.

Rekvizīti

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija,
Reģ. Nr. 90009117568
CITADELE BANKA A/S PARXLV22
konts: LV05PARX0012925680001
Swedbanka: A/S HABALV22
KontsLV25HABA0551028288065

Nodeva par laulību reģistrāciju

14.00 €

Pēc iesnieguma pārbaudes:
Vai:
- iesniegumā ir aizpildītas visas ailes (izņemot aili par tautību, to var nenorādīt);
- iesniegumā norādīta prasītā informācija;
- kopīgo elektronisko iesniegumu parakstījušas abas personas;
- samaksāta valsts nodeva par laulības reģistrāciju.

Konstatējot, kaut vienu no iepriekš minētajiem trūkumiem, dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona elektroniski par to paziņo personām (norādot konkrēto/os trūkumus), lūdzot ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā trūkumus novērst.

Dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona sarakstē ar
personām nepieciešamo informāciju nosūta elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga, izņemot gadījumu:

 • ja personas to pieprasa;
 • ja, pārbaudot iesniegumu, trūkumi netiek konstatēti, vai konstatētie trūkumi noteiktajā laikā tiek novērsti, dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona salīdzina iesniegumā norādītās ziņas ar Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām;
 • ja iesniegumā norādītās ziņas neatbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām (piemēram, nav ziņu par to, ka iepriekšējā laulība ir šķirta; nav informācijas par iepriekšējo laulību un tās šķiršanu), dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona elektroniski par to paziņo personām, lūdzot ne
  vēlāk kā piecu darbdienu laikā novērst ziņu nesakritību;
 • ja noteiktajā termiņā konstatētās neatbilstības netiek novērstas, iesniegums uzskatāms par neiesniegtu un dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona elektroniski par to paziņo personām;
 • ja iesniegumā norādītās ziņas atbilst Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām, vai noteiktajā termiņā neatbilstības tiek novērstas, dzimtsarakstu nodaļas atbildīgā persona nosūta personām paziņojumu par iesnieguma pieņemšanu.

Ar šo paziņojumu iesniegums uzskatāms par iesniegtu, secīgi no šī brīža tiek skaitīts termiņš, kādā var tikt noslēgta laulība (ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā).

Ja personas interesējas par elektroniskā paraksta lietošanu vai tā iegūšanu, informācija ir pieejama mājaslapā:
latvija.lv/DzivesSituacijas/tiesibu-aizsardziba/elektroniskaisparaksts.