SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

Adrese:

Kontakti:

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

valdes priekšsēdētājs

Vārds, Uzvārds
Aivars Elksniņš
Tālrunis

Mājaslapa: sia-nps.lv

Pamatkapitāls: 8 989 540 eiro.

Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs - 100%.

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  4.panta pirmai daļai un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktam.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir:

  • Radīt priekšnoteikumus un noteikt galvenos virzienus  Sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, kā novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, maksimāli ierobežojot sabiedrisko pakalpojumu cenu palielināšanos.
  • Nodrošināt enerģijas lietotāju drošu, patstāvīgu un stabilu apgādi ar siltumenerģiju, ekonomiski pamatoti pieprasītājā daudzumā un kvalitātē.
  • Nodrošināt Augšdaugavas novadā kvalitatīvus ūdens un kanalizācijas pakalpojumus ar ekonomiski pamatotiem tarifiem gan fiziskām, gan juridiskam personām.
  • Attīstīt tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu.
  • Veidot ilgtspējīgu ūdenssaimniecības sistēmu un pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšanu.
  • Nodrošināt kvalitatīvu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu, pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību:
  • veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu;
  • sabiedrības un vides drošības saistīto risku novēršanu dzīvojamās mājas ekspluatācijas laikā;
  • pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju;
  • uzlabot pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti.

Citas ziņas: 2023. gada 30.marta Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums Nr. “1203 Par Augšdaugavas novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss”.

Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā ir izpilddirektors Pēteris Dzalbe.