SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

Kontakti:

SIA „AADSO”

vadītājs

Vārds, Uzvārds
Aivars Pudāns
Tālrunis

Adrese:

Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā ir izpilddirektors Pēteris Dzalbe.

Citas ziņas: 2022. gada 13. oktobra Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 919” Par Augšdaugavas novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”.

Mājaslapa: www.aadso.lv

Kapitālsabiedrības apstiprinātie gada pārskati

Pamatkapitāls: 536 640 eiro

Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs - 21.3141 % jeb 114 380 eiro.

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  4.panta pirmai daļai un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.,2. un 3.punktam.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis:

  • videi draudzīgo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sistēmas nodrošināšana Dienvidlatgales reģionā;
  •  nodrošināt uzņēmuma resursu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu, paaugstinot uzņēmuma darbinieku zināšanu līmeni attiecīgajā nozarē;
  •  veicināt sabiedrības izglītošanu vides jautājumos un atkritumu apsaimniekošanā;
  • efektīvu un kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Dienvidlatgales reģionā, pilnveidojot uzņēmuma darbu ar klientiem un sabiedrību kopumā;
  • nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmuma darbību un attīstību, piesaistot finansējumu uzņēmuma darbības kvalitātes uzlabošanai un optimizēšanai, t.sk., Eiropas Savienības struktūrfondos pieejamo līdzekļu apgūšanu.