Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss

Trūcīgas mājsaimniecības minimālais  ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Personas, kuras atbilst trūcīgas un maznodrošinātas personas statusam ir iespēja saņemt Eiropas komisijas pārtikas pakas. Pakas saturs sastāv no higiēnas precēm, pārtikas produktiem, un, ja ģimenē ir skolēni, tad pakas papildus ir nokomplektētas arī ar kancelejas precēm. Persona var pretendēt arī uz sociālo vai pašvaldības dzīvojamo platību.

Lai izvērtētu atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās  mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām (iesniedzējs) vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

- iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;

-izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;

visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;

-dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;

-dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu;

-citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju , izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un minētajos dokumentos iekļautās ziņas.

Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu, izņemot gadījumu, ja deklarācija iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu ( www.latvija.lv).