Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti

Pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.14. ,,Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā”

Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām

Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir paredzēts personu pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro un to jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas no ieslodzījuma.

Pabalsts apbedīšanai

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu.

Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja ir mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts vai citu apbedīšanas pabalstu. Pabalsta apmērs ir 350,00 euro. Ja mirušās personas valsts apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 350,00 euro, tad Sociālais dienests izmaksā starpību starp valsts un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu.

Dzimšanas dienas pabalsts

Pabalstu ir tiesības saņemt personām, kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vairāk dzīves gadus.

Pabalsts tiek izmaksāts, nepieprasot personas iesniegumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem:

80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā;

90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā;

100 gados un vairāk 100,00 euro apmērā.

Atceres dienu pabalsts

Pabalstu ir tiesības saņemt 1991.gada barikāžu dalībniekiem, Afganistānas kara veterāniem, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem un Otrā Pasaules kara dalībniekiem. Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā.

Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā, nepieprasot personas iesniegumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem:

1991.gada barikāžu dalībniekiem 20.janvārī.

Afganistānas kara veterāniem 15.februārī;

politiski represētām personām 25.martā;

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem 26.aprīlī;

Otrā Pasaules kara dalībniekiem 8.maijā.

Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem

Pabalstu ir tiesības saņemt onkoloģisko saslimšanu pacientiem.Pabalsts tiek izmaksāts 100,00 euro apmērā vienu reizi gadā.

Pabalsta piešķiršanai persona Sociālajā dienestā iesniedz:

•        iesniegumu pabalsta piešķiršanai;

•        ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorās vai stacionārās kartes (forma 027y).

Pabalsts personām ar invaliditāti kopš bērnības

    Pabalstu personām ar invaliditāti kopš bērnības ir tiesības saņemt personām, kuru ienākumi personām ar I grupas invaliditāti nepārsniedz 260,80 euro mēnesī, personām  ar II grupas invaliditāti nepārsniedz 228,20 euro mēnesī, personām ar III grupas invaliditāti -      163,00 euro mēnesī. 

    Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā vienu reizi gadā. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

Pabalsts hemodialīzes pacientiem

Pabalsts paredzēts hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu segšanai. Pabalsts tiek izmaksāts 100,00 euro apmērā vienu reizi gadā.

Pabalsta saņemšanai hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu segšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

•          iesniegumu pabalsta piešķiršanai;

•        pamatojumu par nepieciešamo hemodialīzi, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts speciālists vai izrakstu no ambulatorās kartes.

Pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts paredzēts:

•        mācību līdzekļu iegādei un to ir tiesības saņemt ģimenei, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni un, kuri mācās Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs, pabalsts tiek izmaksāts 25,00 euro apmērā katram bērnam vienu reizi gadā, uzsākot jaunu mācību gadu;

•        ēdināšanas apmaksai bērniem vecumā no 2 līdz 4 gadiem (ieskaitot) un to ir tiesības saņemt ģimenei, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni un, kuri apmeklē Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādi, pabalsts 1,00 euro dienā tiek piešķirts vienu reizi mēnesī, ņemot vērā bērna faktisko izglītības iestādes apmeklējumu.

Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

•        iesniegums;

•        izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties,  gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā;

•        dokumenti, kas apliecina atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam.

Pabalsts cietā kurināmā iegādei vientuļiem pensionāriem un  personām

ar I,  II grupas invaliditāti

Tiesības saņemt pabalstu cietā kurināmā iegādei ir vientuļām personām pēc 80 gadiem, vientuļām personām ar I un II grupas invaliditāti, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Augšdaugavas novadā. Vienreizējs pabalsts 150,00 euro apmērā uz iesnieguma pamata  tiek izmaksāts vienu reizi kalendārajā gadā neizvērtējot ienākumus.