Materiālā palīdzība bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Materiālā palīdzība bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam tiek sniegta pamatojoties uz  Augšdaugavas  novada pašvaldības  domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.88 ,,Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā"

Pabalsts audžuģimenei

Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam:

  1. pabalsta apmērs bērnam no 0 līdz 6 (ieskaitot) gadu vecumam ir 215.00 eiro mēnesī,
  2. pabalsta apmērs bērnam no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai  gadu vecumam ir 258.00 eiro mēnesī.

Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei:

  1. pabalsts 200 eiro apmērā tiek piešķirts pirmreizēji ievietojot bērnu   audžuģimenē;
  2. pabalsts 200 eiro atkārtoti tiek piešķirts vienu reizi divos gados pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.

Pabalstus piešķir pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Sociālo dienestu un audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē un Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu;

Pabalsti pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

274  eiro - 40% no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalentu patērētāju mēnesī;

411 eiro (jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības) - 60% no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalentu patērētāju mēnesī.

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 1166 eiro

Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja persona mācās:

137 eiro mēnesī

206 eiro mēnesī (jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības)

Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegumu.

Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas tiek piešķirts  bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

 Mājokļa pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

• iesniegumu,

• dzīvojamo telpu īres vai apsaimniekošanas līgumu,

• ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu /čeku/maksājumu uzdevumu oriģinālus.

Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja jaunietis nemācās vai nestudē vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību apgūst izglītības programmu.

Pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai:

  1. ēdināšanas apmaksai;
  2. preču iegādei mācību procesa nodrošināšanai.

Pabalstu ēdināšanas apmaksai piešķir bērnam, kurš uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma līdz pilngadības sasniegšanai, kuru aprēķina, ņemot vērā bērna faktisko izglītības iestādes apmeklējumu.

Pabalstu preču iegādei, kas nepieciešamas mācību procesā bērnam iegūstot profesionālo/arodizglītību, piešķir pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto sarakstu preču nepieciešamību profesijas apguvei un nepārsniedzot 100,00 eiro mācību gadā.