Materiālā palīdzība bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Pamatojoties uz 2021.gada 11.novembra Augšdaugavas  novada pašvaldības  domes saistošajiem noteikumiem Nr.13. ,,Par materiālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Augšdaugavas novadā"

Pabalsts audžuģimenei

 Ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam:

•        pabalsta apmērs 0 līdz 6 (ieskaitot) gadu vecumam ir 215.00 euro mēnesī,

•        7-17 (ieskaitot) gadu vecumam ir 258.00 euro mēnesī.

Audžuģimenei tiek piešķirts vienreizējs pabalsts bērna apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 200 euro apmērā pamatojoties uz Sociālā dienesta un audžuģimenes līgumu;

Pabalstu piešķir pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Sociālo dienestu un audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē un Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu;

Pabalsti pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218,00 euro, personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro.

  Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 821 euro, šo pabalstu var izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, piešķir pabalstu 109 euro mēnesī ikmēneša izdevumiem, bet ja pilngadību sasniegušam bērnam ir invaliditāte no bērnības, tad piešķir 163 euro mēnesī. Pabalstu piešķir pamatojoties uz iesniegumu un izziņu no izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas tiek piešķirts  bez ienākumu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

 Mājokļa pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

•        iesniegumu,

•        dzīvojamo telpu īres vai apsaimniekošanas līgumu,

•        ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu /čeku/maksājumu uzdevumu oriģinālus.

 Sociālais dienests pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu pilngadību sasniegušajam bērnam uz dzīvojamo telpu  īres līguma termiņu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.