Sociālās palīdzības pabalsti

Pamatojoties uz 2021.gada 11.novembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā”

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pārstāvis personīgi vēršas Augšdaugavas novada Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists sastāda un noslēdz līgumu ar darbspējīgo klientu par darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumiem.

Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc informācijas par mājsaimniecības ienākumu, materiālās situācijas, sadzīves apstākļu apsekošanas un vienojoties ar klientu par līdzdarbības pienākumiem, to izvērtēšanas, sagatavo lēmumu projektu par sociālo palīdzību un iesniedz Sociālā dienesta vadītājam lēmuma pieņemšanai.

Sociālās palīdzības pabalstu pieprasītājs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī ir atbildīgs par zaudējumiem, kas pašvaldībai radušies viņa vainas dēļ vai nelikumīgas rīcības dēļ.

Garantēto minimālo ienākumu apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.

Pabalsta aprēķināšanai garantētā minimālā ienākumu sliekšņu summai tiek piemērots koeficients šādām mājsaimniecību veidiem līdz 2022.gada 31.maijam:

•        atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai vai personai ar invaliditāti - koeficients 2,5

•        mājsaimniecībai bez bērniem, kurā ir tikai vecuma  pensijas vai  personas ar invaliditāti – koeficients 2.0

Pārējām mājsaimniecībām tiek piemērots koeficients 1.5

Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

•        iesniegums,

•        ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu/čeku/maksājumu uzdevumu oriģināli,

•        dzīvojamo telpu īres vai apsaimniekošanas līgums t.i., dokuments, kas apliecina klienta tiesības uzturēšanos iesniegumā minētajā adresē.

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja  katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu pievienojot atbilstošus dokumentus, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

Pabalsta apmērs nepārsniedz vienu valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai

Pabalsts tiek  piešķirts  kancelejas preču, darba burtnīcu vai citu izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei un to piešķir trūcīgas mājsaimniecības bērnam, kurš uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma;

Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, uzsākot jaunu mācību gadu un tā apmērs vienam bērnam 25.00 euro.

 Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

•        iesniegums,

•        izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā;

Pabalsts ēdināšanas apmaksai

Pabalsts tiek piešķirts Augšdaugavas novada trūcīgas mājsaimniecības bērnam, bērnam bārenim, bez vecāku gādības palikušajiem bērnam, kurš mācās Augšdaugavas novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs vai apmeklē Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi;

Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:

•        iesniegums,

•        izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā;

Veselības aprūpes pabalsts

Pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver materiālu palīdzību medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību mājas apstākļos.

Pabalstu var pieprasīt personas ar trūcīgas mājsaimniecības statusu vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40,00euro apmēru.

Pabalsta saņemšanai pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:

•        iesniegumu;

•        pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts speciālists(nosūtījuma kopija pie speciālista vai stacionāru vai izrakstu no ambulatorās kartes),

•        izdevumus apliecinoša dokumenta no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas kopija, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepieciešamības gadījumā uzrādot dokumenta oriģinālu;

Pabalsts briļļu iegādei trūcīgas mājsaimniecības bērnam ar redzes traucējumiem

Pabalsts paredzēts briļļu iegādei trūcīgas mājsaimniecības bērnam ar redzes traucējumiem.

Pabalstu briļļu iegādei var pieprasīt vienu reizi gadā, nepārsniedzot 40,00 euro.

Pabalsta saņemšanai briļļu iegādei pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:

 1)iesniegumu,

 2) izdevumus apliecinoša dokumenta par iegādātajām brillēm kopija, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, nepieciešamības gadījumā uzrādot dokumenta oriģinālu.