Māju un saimniecības ēku apsekošana pirms ekspluatācijas, pieņemšanas akts

Pakalpojuma pieprasītājam uzrādot personas apliecinošus dokumentus vai pilnvaru ir jāiesniedz klātienē Būvvaldē sekojošus dokumentus:

  • Iepriekš aizpildīto apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai;
  • Akceptētu būvprojekta oriģināla 1. eksemplāru;
  • Ēku un būvju tehnisko pasi – inventarizācijas lietu, kuru iepriekš ir jāizņem Valsts zemes dienestā Dienvidlatgales nodaļā (Rīgas ielā 18, Daugavpils);
  • Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
  • Aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli;
  • Pašvaldības un citu institūciju Atzinumu (saskaņā ar projektēšanas nosacījumiem);
  • Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti ēkām un zemei (Zemesgrāmatu akts, Zemes robežu plāns).

Būvvalde iepriekš paziņojot pasūtītāju apseko objektu, pieņem lēmumu un sastāda aktu. Par akta saņemšanas dienu Būvvalde paziņo telefoniski. Sagatavotu aktu pasūtītājs saņem klātienē Būvvaldē.