1. grupas ēkas vai tās daļas apsekošana pirms ekspluatācijas

Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs būvvaldē iesniedz:

  1. aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu;
  2. izpildmērījuma plānu (ar ēkas novietni, izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm), bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā, ja mainījusies situācija apvidū;
  3. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu – ēkām virs 25 m2;
  4. Paskaidrojuma rakstā norāda ar pasūtītāju saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes atzīmes veikšanas paskaidrojuma rakstā ir divi gadi;
  5. Ja veikta jauna būvniecība, būvvalde piecu darbdienu laikā apseko objektu un izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā; 
  6. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”.