Informācija par NĪN parādu dzēšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 63.pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantu, 25.2 pantu, 26.panta devītās daļas 4.punktu, 26.panta 6.1 daļu, nekustamā īpašuma nodokļu parādus, ar tiem saistīto soda naudu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu pašvaldība dzēš šādos gadījumos:

–        fiziskas personas nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus;

–        ja lēmums par nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā ir zaudējis spēku;

–        ja nodokļa parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro un septiņu gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nodokļu parādu piedziņu;

–        individuālā (ģimenes) uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) dibinātāja (īpašnieka) nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus;

–        ja nodokļu maksātājs ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums,  ir iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums;

–        ja nodokļu maksātājs  bija pasludināts par maksātnespējīgu, bet ir pieņemts tiesas lēmums par tā maksātspējas atjaunošanu un nodokļu parādu dzēšanu.

Pašvaldības dzēstie nekustamā īpašuma nodokļa parādi: