Atvieglojumi

Valsts garantētie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” garantē sekojošus valsts noteiktus atvieglojumus:

- nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu – trūcīgām personām 90% un maznodrošinātām personām vai ģimenēm — līdz 90% (Augšdaugavas novadā, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem 90%) no aprēķinātās nodokļa summas un par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam – par mājokli, dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām un tām piekritīgo zemi;

- politiski represētajām personām par zemi, kā arī par mājokļiem, dzīvojamo māju palīgēkām un garāžām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, 50% apmērā, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots;

- daudzbērnu ģimenēm (t.i. ģimenēm, kurā nodokļa maksātājam (pašam vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību), ja nodokļa maksātājam vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem 50% apmērā, bet ne vairāk kā 500 EUR, par mājokļiem un tam piekritīgo zemi personai. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Atvieglojumus trūcīgām, maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm pašvaldība piešķir automātiski, savukārt politiski represētām personām atvieglojumu saņemšanai ir jāvēršas ar iesniegumu Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē. Pēc iesnieguma izvērtēšanas attiecīgā iestāde veiks likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās darbības atvieglojuma piemērošanai un sagatavos precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai rakstiski informēs par atteikumu piemērot atvieglojumus.

Atvieglojumi, ko paredz pašvaldība

Tie tiek piešķirti pamatojoties un nodokļa maksātāja iesniegto pieteikumu, izvērtējot saistošajos noteikumos paredzētos kritērijus atvieglojumu saņemšanai.

Lai pieteiktos pašvaldības noteiktajiem NĪN atvieglojumiem, nodokļa maksātājam taksācijas gada laikā ir jāiesniedz Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā pieteikums atvieglojumu piešķiršanai.

Pēc pieteikuma izvērtēšanas attiecīgā iestāde veiks likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās darbības atvieglojuma piemērošanai un sagatavos precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai rakstiski informēs par atteikumu piemērot atvieglojumus.