Atbildība

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma un soda naudas.

Nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas process bezstrīda kārtībā tiek realizēts trijos posmos:

- nodokļu maksātājam tiek nosūtīts brīdinājumu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā, ja nodokļa parāds brīdinājumā noteiktajos termiņos netiks samaksāts;
- ja nodokļa parāds brīdinājumā noteiktajos termiņos nav samaksāts, Daugavpils novada dome pieņem lēmumu par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā un nosūta to nodokļu maksātājam;
- pēc lēmuma stāšanās spēkā nodokļu administrācija nosūta lēmumu par piedziņu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš nodrošina nodokļu piedziņu no parādnieka naudas līdzekļiem kredītiestādēs, darba samaksas vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem (piemēram, pensijas) , vai Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā, vēršot piedziņu uz nodokļu maksātāja mantu.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja lēmums par parāda piedziņu tiek nodots tiesu izpildītājam, tiesu izpildītājs piedzen no parādnieka, ne tikai lēmumā norādītos nodokļu parādus, bet arī līdzekļus piedziņas izdevumu segšanai.