Paziņojums par automašīnas VW CARAVELLE izsoli

Izsoles

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Daugavpils novada domes kustamās mantas- automašīnas VW CARAVELLE, valsts reģistrācijas numurs GL2085 (turpmāk tekstā- Automašīna) pārdošana izsolē, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

1.2. Izsoli organizē un vada Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores izveidota kustamās mantas atsavināšanas un izsoles komisija (turpmāk tekstā- Komisija). 1.3. Izsoles veids: atklāta mutiska (pirmā) izsole ar augšupejošu soli. 1.4. Izsole notiks Daugavpils novada domes konferenču zālē Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 2020.gada 22.decembrī plkst. 9.00. 1.5. Automašīnas nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 1200.00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi). Cenā neietilpst LR spēkā esošajos normatīvajos aktos nenoteiktie nodokļi, nodevas un citi maksājumi. 1.6. Pārdodamās Automašīnas cenas paaugstinājuma solis izsoles gaitā- 50.00 EUR (piecdesmit euro 00 centi). 1.7. Informācija par izsoli tiek publicēta Daugavpils novada pašvaldības mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms izsoles dienas. Noteikumi 1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums

Biznesa ideju konkurss aprites ekonomikas jomā