Neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsole Tabores pagastā (4492 005 0187)

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Informācija par zemes vienību: Atrašanās vieta - Tabores pagasts, Augšdaugavas novads Kadastra apzīmējums - 4492 005 0187 Platība, ha - 4.8 Lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN - 241.20 Iznomāšanas mērķis -lauksaimniecība Nomas līguma termiņš - 6 gadi Pieteikums Nomas līgums Izsoles noteikumi

Vaboles vidusskolas sasniegumi izglītībā