Naujenes pamatskola

Adrese

Stacijas iela 8, Naujene, Augšdaugavas novads

Direktors

Pāvels Brovkins

Tālrunis

65476858; 29185933

e-pasts

pamatskola@naujene.lv

SKOLAS DARBĪBAS MĒRĶIS:

  • Īstenot izglītojošo darbību, nodrošināt pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
  • Sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, veidot, Latvijas pilsoņa tiesību, pienākumu izpratni;
  • Veidot skolēna prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

SKOLAS GALVENIE UZDEVUMI:

  • īstenot licencētās un akreditētās izglītības programmas;
  • nodrošināt iespēju izglītojamajiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
  • izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
  • racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
  • sadarboties ar skolēnu vecākiem vai aizbildņiem;
  • sadarboties ar Dibinātāju un citu pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
  • savā darbā ievērot humānisma, individuālās pieejas principus.