Uzdevumi

Būvvaldes uzdevumi

 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus būvniecības jautājumos;
 • reģistrēt un izskatīt būvniecības iesniegumus;
 • izskatīt būvniecības ieceres atbilstību vai neatbilstību teritorijas plānojumam, spēkā esošajiem detālplānojumiem, apbūves noteikumiem, pieņemt un noformēt atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai lēmumus;
 • izskatīt iesniegtos būvprojektus un pieņemt lēmumus par projektu akceptēšanu vai noraidīšanu;
 • izsniegt būvatļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā – reģistrēt būvatļaujas vai sniegt motivētus atteikumus;
 • pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu dokumentus vai darbu veikšanas projekta saskaņošanu specializētās būvniecības gadījumā;
 • kontrolēt un nodrošināt būvniecības procesa atbilstību akceptētajam būvprojektam, pieņemt lēmumus par būvniecības apturēšanu, pārtraukšanu un būves konservāciju;
 • pieprasīt būvuzraudzību un autoruzraudzību;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • sadarbībā ar Ekonomikas ministriju kontrolēt pilsētas teritorijā veicamo būvdarbu vai esošo būvju atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī pašvaldības saistošo apbūves un teritorijas izmantošanas noteikumu prasībām;
 • izsniegt izziņas, kas nepieciešamas zemesgrāmatām, par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības objektu faktisko stāvokli.