Zemes vienības nomas tiesību izsole Biķernieku pagastā (4446 002 0230)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Atrašanās vietaBiķernieku pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4446 002 0230
Platība, ha4.4373
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiAizsargjoslas gar līdz 20kV elektriskajiem tīkliem, pašvaldības autoceļu aizsargjoslas
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN264.10
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Zemes nomas tiesību izsole Salienas pagastā (44840070060)