Zemes vienības nomas izsole Kalkūnes pagastā

Izsoles

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaKalkūnes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4460 003 0282
Platība, ha1.2
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN62.16
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Nomas līgums Pielikums protokolam

Izstāde,,Kolupītis golvys rūta treju godu simteņūs”