Zemes nomas tiesību izsole Maļinovas pagastā (44700030069)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Atrašanās vietaMaļinovas pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4470 003 0069
Platība, ha2.2039
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiAizsargjoslas gar līdz 20kV elektriskajiem tīkliem, Valsts autoceļu aizsargjoslas
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN117.69
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Zemes nomas tiesību izsole Biķernieku pagastā (44460040039)