Zemes nomas tiesību izsole Biķernieku pagastā (44460040039)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Atrašanās vietaBiķernieku pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4446 004 0039
Platība, ha0.8
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiPašvaldības autoceļu aizsargjoslas, Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN47.76
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Zemes nomas tiesību izsole Biķernieku pagastā (44460030101)