Vēlēšanu komisijas paziņojums

AKTUĀLI

Gatavojoties 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām,  Daugavpils novada vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2017.gada 6.aprīļa  pl.16.30 šādām vēlēšanu iecirkņu komisijām - Vēlēšanu komisijas paziņojums.

Daugavpils novada dome izsludina Daugavpils novada vēlēšanu komisijas viena locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu no 01.04.2017. līdz 06.04.2017. pl.16.30.

Kandidātu pieteikumi iesniedzami Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 2.stāvā, 20.kabinetā līdz 6.04.2017. pl.16.30.

Pieteicēju ievērībai:

Saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums”:

  • Vēlēšanu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
  • Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.
  • Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.
  • Viena un tā pati persona nevar būt vairākās komisijās.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Kandidāta pieteikums  jāsagatavo atbilstoši CVK veidlapai, kura atrodama CVK mājas lapā https://www.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202017/Velesanu%20iecirkna%20komisijas%20locekla%20pieteikums%20Latvija%20PV2017.pdf

 

Folkloras kopa “Dyrbyni” uzvar konkursā