Pieņemts domes lēmums par vienreizēju atbalstu vētras seku novēršanai

AKTUĀLI

11. augusta Augšdaugavas novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums par vienreizēja atbalsta apjomu vētras un krusas radīto zaudējumu kompensēšanai. Deputāti atbalstīja priekšlikumu sniegt atbalstu fiziskām personām, piešķirot atbalstu vienreizēja finansējuma veidā, par mājokļiem (individuālās dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas), kas atrodas Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Deputāti noteica, ka atbalsts var tikt izmantots gan kā pagaidu risinājums ēkas sakārtošanai un pasargāšanai no bojāejas, gan arī lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli.

Palīdzības apjoms:

  • individuālām dzīvojamām mājām vienreizējs atbalsts līdz 3 000 eiro ar papildu nosacījumu, ka atbalsta apmērs nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās jumta platības;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vienreizējs atbalsts, kas nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās jumta platības.

Šajā lēmumā noteiktā vienreizējā atbalsta izmaksa neattiecas uz gadījumiem, kad individuālās dzīvojamās mājās vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir apdrošinātas.

Lai saņemtu vienreizēju atbalstu, personai vai tās pilnvarotam pārstāvim līdz 2023. gada 16. augusta plkst. 12:00 Augšdaugavas novada pašvaldībai jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, dzīvojamās mājas (individuālās dzīvojamās mājās vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās), kurai nepieciešama 2023. gada 7. augusta vētras laikā radīto bojājumu novēršana, adresi, dzīvojamās mājas jumta platību. Vēlama arī fotoattēlu pievienošana, ja tādi ir personas vai tās pilnvarotā pārstāvja rīcībā.

Personas, kuru īpašumā esošie objekti atrodas Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir cietuši 2023.gada 7.augusta vētras laikā, ir  tiesīgas līdz 18. augustam izmantot Augšdaugavas novada pašvaldības speciāli šim nolūkam izvietotos atkritumu konteinerus radīto postījumu seku mazināšanai, proti, būvniecības atkritumu, t.sk. bīstamo atkritumu (azbesta saturošo, stikla vates u.c.), savākšanai.

Nomas tiesību izsole nekustamajam īpašumam Dvietes pagastā