Nomas tiesību izsole nekustamajam īpašumam Dvietes pagastā

AKTUĀLI

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adrese“Lauku ambulance”, Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas objekta veidsAmbulance
Kadastra numurs4454 508 0008
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Ambulances ar kadastra apzīmējumu 4454 008 0413 001 nedzīvojamās telpas 21.7 m2, 5.7 m2, 6.0 m2, 2.5 m2, 3.1 m2 platībā un nedzīvojamās telpas daļa 34.89 m2 platībā.
Galvenais lietošanas veidsĀrstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)EUR 28,64 (divdesmit astoņi euro 64 centi)
Izsoles solisEUR 3,00 (trīs euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Zemes nomas maksaSaskaņā ar starp nomnieku un zemes īpašnieku noslēgtā zemes nomas līguma nosacījumiem
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 14.08.2023. līdz 18.08.2023. plkst.15.00 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācijā 12.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv   Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Sanita Snetkova, tel. 65476827.
Reģistrācijas maksaEUR 5,00 (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr.90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200
Izsoles datums, laiks2023.gada 23.augustā plkst.11:15, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, sēžu zālē
IznomātājsDvietes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.40900007538, juridiskā adrese "Pagasta pārvalde", Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5441
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā un mājaslapā augsdaugavasnovads.lv (skatīt zemāk).
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tel.65475434, 28377279 ar Dvietes pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Ploni.
“Zemeņu ielejās” rosība nekad nebeidzas