PAZIŅOJUMS PAR AKTUALIZĒTO IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA “KŪDRAS IEGUVE KŪDRAS ATRADNĒ “NĪCGALES PURVS” DAUGAVPILS NOVADA NĪCGALES PAGASTĀ” REDAKCIJU

Sabiedrības līdzdalība

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 21. janvāra lēmumu Nr. 10, 2016. gada 5. septembrī ir izstrādāts kūdras atradnes ”Nīcgales purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Ziņojums aktualizēts 2017. gada 1. jūnijā. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Laflora”, reģ. Nr.40003258598, Juridiskā adrese: „Kaigu kūdras purvs”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV–3003. Ziņojuma sagatavotājs ir SIA ”Profundum”, reģ. Nr.41503032808, juridiskā adrese: Jūrmala, Rubeņu iela 76A, LV-2008. Paredzētās darbības vieta atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagasta nekustamā īpašuma “Nīcgales purvs” zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0006, nekustamā īpašuma “Valsts mežs” (kadastra numurs 4476 001 0003) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0003 zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumiem 4476 001 0003 8001 un 4476 001 0003 8002 teritorijā. Ar aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakciju var iepazīties: SIA “Laflora” tīmekļa vietnē sadaļā “Jaunumi” http://www.laflora.lv/lv/uznemums/jaunumi/nicgales_purva_ivn/ , kā arī šeit: Kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē “Nīcgales Purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētais ziņojums Zinojuma pielikumi: 1.-21. pielikums Pārskats par ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojuma paredzētajai darbībai „Nīcgales purva” kūdras atradnes kūdras ieguves lauku paplašināšanai veiktajiem labojumiem

Medumu pagasta jauniešu darbīgais pavasaris