Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldības pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 14. septembrī plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.5,  Dīķu iela 3, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4486 900 0162 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 403/11274 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0689.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1210.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 14. septembrī plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 001 0674 2.72 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4446 001 0674, un atrodas Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4100.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 14. septembrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Galdnieki” ar kadastra numuru 4460 004 0603, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 0603 0.3239 ha platībā, un atrodas “Galdnieki”, Galdnieki, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1140.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 14. septembrī plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0581 2.1698 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Pļaviņas” ar kadastra numuru 4474 006 0581, un atrodas Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 4100.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 14. septembrī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Jaunziediņi” ar kadastra numuru 4484 009 076, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4484 009 0076 4889 m2 platībā, uz kuras atrodas mežs 0.2121 ha platībā, un atrodas Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1600.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 14. septembrī plkst. 11:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4494 004 0036 4.27 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 4494 004 0057, un atrodas Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 6000.00.

Izsoles noteikumi


Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12., 19. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12., 19. kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 10.septembra plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 294 12 676.

Demenes pagastā realizēts nometnes projekts „Kustība ir veselība!”