Nekustamo īpašumu izsole 09.05.2023.

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 9.maijā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu “Raudas skola” ar kadastra numuru 4490 008 0016, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4490 008 0016 13.8821 ha platībā, uz kuras atrodas mežs 2.34 ha platībā (pēc zemes lietošanas eksplikācijas) un ar kadastra apzīmējumu 4490 008 0017 0.9797 ha platībā, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4490 008 0016 001, 4490 008 0016 006, 4490 008 0016 007, 4490 008 0016 008,  4490 008 0016 010, 4490 008 0016 012,  4490 008 0016 013, 4490 008 0016 015, 4490 008 0016 016, 4490 008 0016 017, 4490 008 0016 018, 4490 008 0016 028, 4490 008 0017 019, 4490 008 0017 021, 4490 008 0017 023, 4490 008 0017 024, 4490 008 0017 025, 4490 008 0017 026, un atrodas “Raudas skola”, Raudā, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 74000.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 9.maijā plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4442 004 0335, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4442 004 0487 2.4927 ha platībā, būvēm ar kadastra apzīmējumiem 4442 004 0335 003, 4442 004 0335 005, 4442 004 0335 006, 4442 004 0335 007, 4442 004 0335 008 un 4442 004 0335 009 un atrodas Višķu ielā 31, Ambeļos, Ambeļu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 7800.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 9.maijā plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “Bērznes” ar kadastra numuru 4474 002 0371, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 002 0371 0.9987 ha platībā, un atrodas Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2300.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 9.maijā plkst. 10:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4446 003 0224 1.22 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Kazačje-1” ar kadastra numuru 4446 003 0224, un atrodas Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 2900.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 9.maijā plkst. 11:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4472 004 0257 0.139 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Medumi 641” ar kadastra numuru 4472 004 0238, un atrodas Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1730.00.

Izsoles noteikumi

         Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/nekustama-ipasuma-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 3.maijam plkst.12.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob.29412676.

Naujenes kultūras centrā notika tikšanās ar meistariem