Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli Demenē

AKTUĀLI

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaDemenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4450 004 0171
Platība, ha1.47 (daļa)
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiNav
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN70.19
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Izsoles noteikumi Nomas līgums 
Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli